شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی EFQM

اصول و مباني مدل تعالي ( سرآمدي ) سازماني EFQM تعريف تعالي سازماني مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند. مدل تعالي ؛ ابزاري جهت سنجش ميزان  استقرار سيستمها در سازمان و خودارزيابي و راهنمايي است که مسير فعاليت مديران را براي بهبود عملکرد شناسايي و تعيين ميکند . بنابراين پيام کليدي مدل تعالي متکي بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه اين مدل بعنوان يک ساختار مديريتي مناسب و منطقي شناسايي ميشود و چه کساني مي توانند در اين زنجيره ارتباط و تعاملات نقش اساسي را ايفا کند.  سطح اول اين مدل اهداف کلي و در سطح بعدي اهداف کلي به درجات و مقياس هاي کمي و قابل انداره گيري تجزيه و تبديل ميشود . مزاياي مدل تعالي سازماني اين مدل از فرآيندهاي سازماني سيستماتيك و فراگير برخوردار است . نسبت به تغيير و تحول و نيازهاي ذي نفعان واكنش سريع دارد. به نتايج كسب شده توسط سازمان توجه ويژه اي دارد. ارزيابي مبتني بر واقعيات است . مشاركت گسترده كاركنان در انجام امور را مد …

 

علوم انسانی

اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی ,EFQM