شما اینجا هستید: خانه » تاریخ و ادبیات » تحقیق بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاوره در مثنوی معنوی مولانا

تحقیق بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاوره در مثنوی معنوی مولانا

*تحقیق بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاوره در مثنوی معنوی مولانا*

فصل اول

1- مقدمه

2- نیاز احساس شده در مورد مسئله

3- هدف كلی و اهداف جزئی

4- روش انجام تحقیق

5- تعریف واژه‎ها

مقدمه:

در این نوشتار سعی بر آن است كه برخی از مفاهیم مشاوره و اصطلاحات رایج روزمرة مشاوره و هم‎چنین برخی از رویكردهای اصلی مشاوره با زبان شعر و از دیدگاه جلال‎الدین محمد بلخی ملقب به مولانا بیان می‎شود. بسیاری از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان بیان می‎كنند هر كدام به نوعی در آثار مولانا تجلی پیدا كرده‎اند.

مثنوی مولوی دریایی است ژرف و بسیاری از نظریه‎ها و تكنیكها و مهارتهای مشاوره با زبان زیبای شعر در آن آورده شده است و ریشة بسیاری از نظریه‎های مشاوره و روان درمانی را مخصوصاً رویكردهای شناختی را می‎توان در مثنوی مولانا یافت. در این تحقیق پس از تعریف و ارائة مفاهیم و اصطلاحات رایج در مشاوره سعی شده است كه مصداقهای این مفاهیم در مثنوی معنوی یافته و با این اصطلاحات تطبیق داده شوند. در ارتباط با اهمیت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و هم‎چنین خصوصیات یك مشاور اشعار و ابیات بسیاری آمده است كه در این تحقیق سعی شده به طور نسبتاً كاملی به تمامی آنها اشاره شود. باشد كه مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گیرد.

نیاز احساس شده در مورد مسئله:

با توجه به اینكه بسیاری از علوم و معارف جدید چه در مشرق زمین و چه در مغرب زمین به نحوی در آثار مولانا تجلی پیدا كرده‎اند و در این زمینه تحقیقات و پژوهشهای نسبتاً وسیعی صورت گرفته است و كتابهای زیادی نیز به رشته تحریر درآمده‎اند ولی متأسفانه در مورد مسائل و مفاهیم مرتبط با روانشناسی و یا مشاوره در آثار مولانا تحقیقات و پژوهشهای كمتری صورت گرفته است و با توجه به این نكته كه در مثنوی مولوی نكات قابل توجه و قابل تأملی در مورد اهمیت و فوائد مشاوره، ضرورت مشاوره، خصوصیات مشاوره و همچنین برخی دیگر از مفاهیم رایج در مشاوره آورده شده است در این تحقیق سعی شده است تا این مطالب استخراج شده و به صورت نسبتاً منسجمی جمع‎آوری گردند. به امید اینكه در این زمینه تحقیقات گسترده‎تر و پردامنه‎تری صورت گیرد.

هدفی كلی:

هدف اصلی و نهایی این تحقیق استخراج مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوی معنوی مولانا می‎باشد.

اهداف جزیی:

1- پی بردن به نقش و اهمیت مشاوره در اشعار مولوی

2- مقایسه‎ای بین مهارتهای مختلف مشاوره با اشعار مولانا در مثنوی معنوی

3- پی بردن به ویژگیهای مشاور و مقایسة آن با آنچه كه در مثنوی مولانا آمده است

روش انجام تحقیق:

این تحقیق صرفاً یك تحقیق كتابخانه‎ای و توصیفی است و برای انجام این تحقیق كتاب مثنوی معنوی مولوی و هم‎چنین تفاسیر این كتاب و كتاب‎های دیگری كه در حواشی و در مورد مثنوی مولانا نوشته شده بود مطالعه گردید و به طور نسبتاً كاملی مورد بررسی قرار داده شده است و هر كجا كه به مشاوره و اهمیت آن و یا هر یك از مفاهیم مرتبط با مشاوره اشاره شده بود مورد تفكیك قرار داده شده است.

دانلود تحقیق درباره بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاووره در مثنوی معنوی مولانا یا مولوی

تحقیق بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاوره در مثنوی معنوی مولانا

تحقیق بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاوره در مثنوی معنوی مولانا

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات 61
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*تحقیق بررسی مفاهیم و اصطلاحات مشاوره در مثنوی معنوی مولانا*

فصل اول

1- مقدمه

2- نیاز احساس شده در مورد مسئله

3- هدف كلی و اهداف جزئی

4- روش انجام تحقیق

5- تعریف واژه‎ها

مقدمه:

در این نوشتار سعی بر آن است كه برخی از مفاهیم مشاوره و اصطلاحات رایج روزمرة مشاوره و هم‎چنین برخی از رویكردهای اصلی مشاوره با زبان شعر و از دیدگاه جلال‎الدین محمد بلخی ملقب به مولانا بیان می‎شود. بسیاری از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان بیان می‎كنند هر كدام به نوعی در آثار مولانا تجلی پیدا كرده‎اند.

مثنوی مولوی دریایی است ژرف و بسیاری از نظریه‎ها و تكنیكها و مهارتهای مشاوره با زبان زیبای شعر در آن آورده شده است و ریشة بسیاری از نظریه‎های مشاوره و روان درمانی را مخصوصاً رویكردهای شناختی را می‎توان در مثنوی مولانا یافت. در این تحقیق پس از تعریف و ارائة مفاهیم و اصطلاحات رایج در مشاوره سعی شده است كه مصداقهای این مفاهیم در مثنوی معنوی یافته و با این اصطلاحات تطبیق داده شوند. در ارتباط با اهمیت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و هم‎چنین خصوصیات یك مشاور اشعار و ابیات بسیاری آمده است كه در این تحقیق سعی شده به طور نسبتاً كاملی به تمامی آنها اشاره شود. باشد كه مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گیرد.

نیاز احساس شده در مورد مسئله:

با توجه به اینكه بسیاری از علوم و معارف جدید چه در مشرق زمین و چه در مغرب زمین به نحوی در آثار مولانا تجلی پیدا كرده‎اند و در این زمینه تحقیقات و پژوهشهای نسبتاً وسیعی صورت گرفته است و كتابهای زیادی نیز به رشته تحریر درآمده‎اند ولی متأسفانه در مورد مسائل و مفاهیم مرتبط با روانشناسی و یا مشاوره در آثار مولانا تحقیقات و پژوهشهای كمتری صورت گرفته است و با توجه به این نكته كه در مثنوی مولوی نكات قابل توجه و قابل تأملی در مورد اهمیت و فوائد مشاوره، ضرورت مشاوره، خصوصیات مشاوره و همچنین برخی دیگر از مفاهیم رایج در مشاوره آورده شده است در این تحقیق سعی شده است تا این مطالب استخراج شده و به صورت نسبتاً منسجمی جمع‎آوری گردند. به امید اینكه در این زمینه تحقیقات گسترده‎تر و پردامنه‎تری صورت گیرد.

هدفی كلی:

هدف اصلی و نهایی این تحقیق استخراج مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با مشاوره از كتاب مثنوی معنوی مولانا می‎باشد.

اهداف جزیی:

1- پی بردن به نقش و اهمیت مشاوره در اشعار مولوی

2- مقایسه‎ای بین مهارتهای مختلف مشاوره با اشعار مولانا در مثنوی معنوی

3- پی بردن به ویژگیهای مشاور و مقایسة آن با آنچه كه در مثنوی مولانا آمده است

روش انجام تحقیق:

این تحقیق صرفاً یك تحقیق كتابخانه‎ای و توصیفی است و برای انجام این تحقیق كتاب مثنوی معنوی مولوی و هم‎چنین تفاسیر این كتاب و كتاب‎های دیگری كه در حواشی و در مورد مثنوی مولانا نوشته شده بود مطالعه گردید و به طور نسبتاً كاملی مورد بررسی قرار داده شده است و هر كجا كه به مشاوره و اهمیت آن و یا هر یك از مفاهیم مرتبط با مشاوره اشاره شده بود مورد تفكیك قرار داده شده است.