شما اینجا هستید: خانه » تاریخ و ادبیات » تحقیق درباره انواع خط و شیوه خوشنویسی

تحقیق درباره انواع خط و شیوه خوشنویسی

*تحقیق درباره انواع خط و شیوه خوشنویسی*

فهرست:

ابو حنیفه زوزنی

اظهر تبریزی

بایستفر میرزا

دوست محمد هراتی

زینب شهده

سلطان علی مشهدی

سلیم نیشابوری

خط كوفی و نبطی وعبرانی و سریانیحیره-كوفه و ادوار تاریخی ملوك وكتابت اوكتاب و استقرار خط كوفی در مكهظهور اعراب و اعجام در خط كوفیمشاكل اعراب نزد عربها و غیر عربها

شیوه های خوشنویسی

علاوه اورا طبعی نقاد بود كه اشعار نیكو می سرود چنانچه در وصف جنگ امیر تیمور میآورد:

آنرمان كز گرد میدان چشم گردان گشت كور

وآنزمان كز بانگ اسبان گوش گیتی گشت كر

آسمان افكند بر دوش از شفق خونین كفن

آفتاب انداخت برآب از فلك زرین سپر

آستین افشان علم در رقص برآوای كوس

پای كوبان از تزلزل همچو اسبان كوه ودر

صفدرانی در مان نیزه ها جولان كنان

چون ز اطراف نیستان روز كین شیران نر

جز سپر نقشی نمیگردید آندم در خیال

جز سنان چیزی نمی كرد آنزمان بردل گذر

از بهار فتح دولت لاله زاری گشت دشت

گرد ابر كوس رعدو تیر برق و خون مطر

أفتاب عالم افروزی كه در یكدم چه صبح

لشكری مانند انجم كردی ا زعالم بدر

باد رحمت بر دلیرانی كه پیش تیغ و تیر

در پیت جانها سپر كردند و تنها بی سپر

فوت امیر بدر الدین در ابتدای سال800 در تبریز واقع و در همانجا مدفون گشت.

ابو حنیفه زوزنی

ابوحنیفه عبدرالرحمان بن حسن زوزنی ا زمشاهیر محدثین ومعاریف خوشنویسان بود و گوی مسابقت را در اغلب علوم وفنون از همعصران میر بود مخصوصاً در سرعت و خوشی خط نسخ یدوبیضا داشت وبیشتر صاحبان حسن خط را در بوته استغراب و استعجاب میگذاشت چنانچه چهارصد قرأن در اوقات حیات خویش نگاشت كه اجرت هریكرا پنجاه دینار(دویست و پنجاه تومان حال ایران )بگرفت تا عاقبت در سنه چهارصدو پنجاه وپنج در مسافرت مكه وفات یافت.

اظهر تبریزیمولانا اظهر تبریزی ملقب باستاد استادان از افاضل زمان و اجله صاحب كمالان بود ودر خدمت حكیم جعفر مدتها باكتاب علوم و فضایل پرداخته ودر تعلیم خط ودرس مشق خودرا فارغ نساخت أنگاه از تبریز بطرف خراسان و هرات وكرمان و اصفهان شتافت ودر اصفهان رحل اقامت افكند. ودر اكمال خط رنجها برد تا یكی از اساتذه زمان لیكن متأسفانه تیشه بیداد روزگار نخل جوانیش را در أغاز شباب قلم نمود و زود درگذشت ودر قبرستان تخت فولاد اصفهان مدفون گشت.

دانلود تحقیق درباره انواع خط و شیوه خوشنویسی و انواع خط های عربی

تحقیق درباره انواع خط و شیوه خوشنویسی

تحقیق درباره انواع خط و شیوه خوشنویسی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 97
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*تحقیق درباره انواع خط و شیوه خوشنویسی*

فهرست:

ابو حنیفه زوزنی

اظهر تبریزی

بایستفر میرزا

دوست محمد هراتی

زینب شهده

سلطان علی مشهدی

سلیم نیشابوری

خط كوفی و نبطی وعبرانی و سریانیحیره-كوفه و ادوار تاریخی ملوك وكتابت اوكتاب و استقرار خط كوفی در مكهظهور اعراب و اعجام در خط كوفیمشاكل اعراب نزد عربها و غیر عربها

شیوه های خوشنویسی

علاوه اورا طبعی نقاد بود كه اشعار نیكو می سرود چنانچه در وصف جنگ امیر تیمور میآورد:

آنرمان كز گرد میدان چشم گردان گشت كور

وآنزمان كز بانگ اسبان گوش گیتی گشت كر

آسمان افكند بر دوش از شفق خونین كفن

آفتاب انداخت برآب از فلك زرین سپر

آستین افشان علم در رقص برآوای كوس

پای كوبان از تزلزل همچو اسبان كوه ودر

صفدرانی در مان نیزه ها جولان كنان

چون ز اطراف نیستان روز كین شیران نر

جز سپر نقشی نمیگردید آندم در خیال

جز سنان چیزی نمی كرد آنزمان بردل گذر

از بهار فتح دولت لاله زاری گشت دشت

گرد ابر كوس رعدو تیر برق و خون مطر

أفتاب عالم افروزی كه در یكدم چه صبح

لشكری مانند انجم كردی ا زعالم بدر

باد رحمت بر دلیرانی كه پیش تیغ و تیر

در پیت جانها سپر كردند و تنها بی سپر

فوت امیر بدر الدین در ابتدای سال800 در تبریز واقع و در همانجا مدفون گشت.

ابو حنیفه زوزنی

ابوحنیفه عبدرالرحمان بن حسن زوزنی ا زمشاهیر محدثین ومعاریف خوشنویسان بود و گوی مسابقت را در اغلب علوم وفنون از همعصران میر بود مخصوصاً در سرعت و خوشی خط نسخ یدوبیضا داشت وبیشتر صاحبان حسن خط را در بوته استغراب و استعجاب میگذاشت چنانچه چهارصد قرأن در اوقات حیات خویش نگاشت كه اجرت هریكرا پنجاه دینار(دویست و پنجاه تومان حال ایران )بگرفت تا عاقبت در سنه چهارصدو پنجاه وپنج در مسافرت مكه وفات یافت.

اظهر تبریزیمولانا اظهر تبریزی ملقب باستاد استادان از افاضل زمان و اجله صاحب كمالان بود ودر خدمت حكیم جعفر مدتها باكتاب علوم و فضایل پرداخته ودر تعلیم خط ودرس مشق خودرا فارغ نساخت أنگاه از تبریز بطرف خراسان و هرات وكرمان و اصفهان شتافت ودر اصفهان رحل اقامت افكند. ودر اكمال خط رنجها برد تا یكی از اساتذه زمان لیكن متأسفانه تیشه بیداد روزگار نخل جوانیش را در أغاز شباب قلم نمود و زود درگذشت ودر قبرستان تخت فولاد اصفهان مدفون گشت.