خانه / علوم انسانی / تحقیق متغيرهاي مورد استفاده در مدلهاي اقتصاد سنجي

تحقیق متغيرهاي مورد استفاده در مدلهاي اقتصاد سنجي

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، متغيرهاي مورد استفاده در مدلهاي اقتصاد سنجي و تعريف انواع مدلهاي اقتصاد سنجي ، از طريق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجي و تفسير ضرايب متغيرها به بررسي عوامل موثر بر خالص  حسابجاري تر از پرداختهاي خارجي كشور  بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : – مقدمه در رساله حاضر سعي بر آن است تا ضمن معرفي متغيرهاي مورد استفاده در مدلهاي اقتصاد سنجي و تعريف انواع مدلهاي اقتصاد سنجي ، از طريق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجي و تفسير ضرايب متغيرها به بررسي عوامل موثر بر خالص حسابجاري تر از پرداختهاي خارجي كشور بويژه بدليل كاهش ارزش پول ( افزايش نرخ ارز) بپردازيم . در خصوص برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي ضمن بررسي و بهره گيري از تئوريهاي مربوط به عوامل موثر بر خالص حساب جاري تر از پرداختها در همه كشورها و همچنين تحقيقات انجام شده سعي شده از متغيرهاي ديگري كه طي دوره مورد بررسي منحصراً خاص كشور ايران بوده و تراز پرداختهاي آنرا تحت تاثير قرار داده استفاده شود . در برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي از اطلاعات متغيرها طي دوره مورد بررسي يعني سالهاي ( 1378 …

 

علوم انسانی

متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی, تحقیق در مورد متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی, دانلود تحقیق متغیرهای مورد استفاده ?

درباره ی admin