خانه / علوم انسانی / تحلیل فارسی سوم ابتدایی

تحلیل فارسی سوم ابتدایی

تحلیل فارسی سوم ابتدایی

در این مقاله سعی شده است در مورد تاثیرات و اهداف درس های فارسی سال سوم ابتدایی از نظر حیطه های رفتاری بر دانش آموزان بررسی شود.از آنجایی که متن درس و همچنین تصاویر کتاب بر شخصیت دانش آموزان نقش مهمی را ایفا می کند سعی شده است تمام فصل های فارسی سوم ابتدایی را بررسی و تمام حیطه های رفتاری و همچنین تصاویر در هر درس بررسی شود. تحلیل کتاب سال سوم با استفاده از طبقه بندی هدف های آموزشی در سه حیطه شناختی ، عاطفی، مهارتی انجام گرفت.ابتدا هدف آموزشی (رفتاری) کتاب فارسی سال سوم ابتدایی استخراج گردیده و ارایه شده است کلیدواژه: محتوا، فارسی، اهداف،رفتار،تصویر مقدمه: کتاب درسی اهمیت فراوانی در نظام آموزشی ایران دارد، کارایی و مناسب بودن آن برابر با مطلوب بودن نظام آموزشی و ناکارآمدی آن مساوی با عدم کارایی و ضعف نظام آموزشی می باشد. از این جهت توجه به کتاب های درسی و رعایت اصول علمی در تدوین آن ها و توجه به نیازهای آموزشی در تالیف کتاب های درسی و هماهنگ ساختن آن با حیطه های رفتاری و تاثیر آن بر دانش آموزان و مطلوب ساختن کتاب درسی از چنان حساسیتی برخوردار است که وقت بسیاری از کارشناسان،مولفان،برنامه …

 

علوم انسانی

تحلیل فارسی, سوم ابتدایی

درباره ی admin