شما اینجا هستید: خانه » کامپیوتر و IT » تحلیل و طراحی میکروبلاگ

تحلیل و طراحی میکروبلاگ

پروژه ی پیش رو طراحی یک میکروبلاگ می باشد. این وب سایت، وب سایتی اجتماعی که قابلیت اطلاع رسانی نسبتاً گسترده ای در قالب وبلاگ نویسی دارد، ولی با وبلاگ نویسی سنتی متفاوت است. در میکروبلاگ کاربران محتوای پست های خود را با تعداد کاراکتری محدود و یا از طریق یک عکس ، یا ویدئو یا یک لینک به مخاطبان خود اطلاع رسانی می کنند، که این اطلاع رسانی در صورتی که شخصی، شخص دیگری را دنبال کرده باشد قابل دسترسی می باشد.

کلمات کلیدی :میکروبلاگ ، وبلاگ نویسی

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پروژه. 3

1-1-مقدمه. 4

1-2-قابلیت ها4

1-2-1-قابلیت ورود یگانه. 4

1-2-2-تعیین سطح دسترسی به اطلاعات.. 4

1-2-3-عضویت… 4

1-2-4-حساب کاربری.. 4

1-2-5-جست و جو کردن.. 5

1-2-6-ارسال و دریافت پیام. 5

1-2-7-پیشنهادات.. 5

1-2-8-دنبال کردن افراد. 5

1-2-9-رویدادها5

1-3-تکنولوژی.. 5

1-3-1-Entity Framework. 6

1-3-2-ASP.Net MVC3. 6

1-3-3-LINQ. 7

1-4-متدولوژی.. 8

1-4-1- تعریف متدولوژی.. 8

1-5-ذینفعان.. 9

1-5-1-اعضای سایت… 9

فصل دوم:پروژه میکروبلاگ… 10

2-1-مقدمه. 11

2-2-شرح نمودار Usecase. 11

2-2-1-روابط بینUsecase. 11

2-3-جزئیات Usecase و فرم های مرتبط.. 13

2-3-1-Usecaseجستجوی فرد. 13

2-3-2- فرمSearch User14

2-3-3-Usecaseثبت پست… 15

2-3-4- فرمCreate Post16

2-3-5-Usecaseثبت نام کردن.. 16

2-3-6- فرمRegisteration. 18

2-3-7-Usecaseجستجوی پست… 18

2-3-8-Usecaseارائه پیشنهادات.. 19

2-3-9-Usecaseنظردادن در مورد پست… 20

2-3-10-فرم Create Comment . 21

2-3-11-Usecaseدنبال کردن شخص 21

2-3-12-فرم Following. 22

2-3-13-Usecaseارسال دعوتنامه. 23

2-3-14-Usecaseثبت پست در لیست… 23

2-3-15-Usecaseاعلام رویداد به افراد. 24

2-3-16-Usecaseارسال پیام. 25

2-3-17-فرم Send Message. 26

2-3-18-Usecaseورود به سیستم. 26

2-3-19-فرمLogin. 27

2-3-20-Usecaseتنظیمات کاربری. 28

فصل سوم:جداول پایگاه داده29

3-1-مقدمه. 39

3-2-مدل موجودیت… 39

3-3-Entity های پروژه40

3-3-1-Account Setting. 40

3-3-2-Users. 40

3-3-3-Posts. 41

3-3-4-Messages. 41

3-3-5-Follows. 42

3-3-6-Comment42

3-3-7-Categories. 43

3-4-جداول پروژه36

3-4-1-AccountSetting 43

3-4-2-Aspnet_Users44

3-4-3- Category44

3-4-4-Comment 44

3-4-5-Follow 45

3-4-6-Message. 45

3-4-7-Posts46

نتیجه گیری.. 47

پیوست الف- فهرست واژگان. 48

پیوست ب– نمونه کدها49

منابع و ماخذ. 61

فهرست جداول

شماره جدول شماره صفحه

جدول3-1:جدول AccountSetting32

جدول 3-2:جدول Users 32

جدول 3-3:جدولCategories33

جدول 3-4:جدولComments33

جدول 3-5:جدولFollows34

جدول 3-6:جدولMessages34

جدول 3-7:جدولPosts35

فهرست شکل ها

شماره شکل شماره صفحه

شکل 1-1: معماری سه لایه ………………………………………………………………..……6

شکل 2-1:نمودارUsecase..…………..………………………………………………..……12

شکل 2-2:فرمSearch User……..…..…………………………..…………………..……14

شکل 2-3:فرمCreate Post..…….………………..………………………………………..……16

شکل 2-4:فرمRegisteration……..…….……………………………..……………..……18

شکل 2-5:فرمCreateComment………………..………..………………..…………..……21

شکل 2-6:فرمFollowing……….…………..…………..……………………………..……22

شکل 2-7:فرمSend Message ……..……….………………..……………………..……26

شکل 2-8:فرمLogin………….…….………………..………………..……………..……27

شکل 3-1:نمودار موجودیتMembership….………..……….……..…………………..……30

شکل3-2:نمودار موجودیت..…………………………………………………………..……31

شکل3-3:AccountSetting.……….…….……………………………………………. 42

شکل3-4: aspnet Users..………..…………….…………………………………..….43

شکل3-5:Post..………..………………………………………………..……………………44

شکل3-6: Message………….………….……………………………………..…………44

شکل3-7: Follow..……….………………….……………………………..…………..….45

شکل3-8: Comment..……….………………………………..….……………..……45

شکل3-8:Category ..………..………………………………..………………..…..…46

پروژه ی پیش رو طراحی یک میکروبلاگ می باشد این وب سایت، وب سایتی اجتماعی که قابلیت اطلاع رسانی نسبتاً گسترده ای در قالب وبلاگ نویسی دارد، ولی با وبلاگ نویسی سنتی متفاوت است

تحلیل و طراحی میکروبلاگ

تحلیل و طراحی میکروبلاگ

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.047 مگا بایت
تعداد صفحات 61
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه ی پیش رو طراحی یک میکروبلاگ می باشد. این وب سایت، وب سایتی اجتماعی که قابلیت اطلاع رسانی نسبتاً گسترده ای در قالب وبلاگ نویسی دارد، ولی با وبلاگ نویسی سنتی متفاوت است. در میکروبلاگ کاربران محتوای پست های خود را با تعداد کاراکتری محدود و یا از طریق یک عکس ، یا ویدئو یا یک لینک به مخاطبان خود اطلاع رسانی می کنند، که این اطلاع رسانی در صورتی که شخصی، شخص دیگری را دنبال کرده باشد قابل دسترسی می باشد.

کلمات کلیدی :میکروبلاگ ، وبلاگ نویسی

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پروژه. 3

1-1-مقدمه. 4

1-2-قابلیت ها4

1-2-1-قابلیت ورود یگانه. 4

1-2-2-تعیین سطح دسترسی به اطلاعات.. 4

1-2-3-عضویت… 4

1-2-4-حساب کاربری.. 4

1-2-5-جست و جو کردن.. 5

1-2-6-ارسال و دریافت پیام. 5

1-2-7-پیشنهادات.. 5

1-2-8-دنبال کردن افراد. 5

1-2-9-رویدادها5

1-3-تکنولوژی.. 5

1-3-1-Entity Framework. 6

1-3-2-ASP.Net MVC3. 6

1-3-3-LINQ. 7

1-4-متدولوژی.. 8

1-4-1- تعریف متدولوژی.. 8

1-5-ذینفعان.. 9

1-5-1-اعضای سایت… 9

فصل دوم:پروژه میکروبلاگ… 10

2-1-مقدمه. 11

2-2-شرح نمودار Usecase. 11

2-2-1-روابط بینUsecase. 11

2-3-جزئیات Usecase و فرم های مرتبط.. 13

2-3-1-Usecaseجستجوی فرد. 13

2-3-2- فرمSearch User14

2-3-3-Usecaseثبت پست… 15

2-3-4- فرمCreate Post16

2-3-5-Usecaseثبت نام کردن.. 16

2-3-6- فرمRegisteration. 18

2-3-7-Usecaseجستجوی پست… 18

2-3-8-Usecaseارائه پیشنهادات.. 19

2-3-9-Usecaseنظردادن در مورد پست… 20

2-3-10-فرم Create Comment . 21

2-3-11-Usecaseدنبال کردن شخص 21

2-3-12-فرم Following. 22

2-3-13-Usecaseارسال دعوتنامه. 23

2-3-14-Usecaseثبت پست در لیست… 23

2-3-15-Usecaseاعلام رویداد به افراد. 24

2-3-16-Usecaseارسال پیام. 25

2-3-17-فرم Send Message. 26

2-3-18-Usecaseورود به سیستم. 26

2-3-19-فرمLogin. 27

2-3-20-Usecaseتنظیمات کاربری. 28

فصل سوم:جداول پایگاه داده29

3-1-مقدمه. 39

3-2-مدل موجودیت… 39

3-3-Entity های پروژه40

3-3-1-Account Setting. 40

3-3-2-Users. 40

3-3-3-Posts. 41

3-3-4-Messages. 41

3-3-5-Follows. 42

3-3-6-Comment42

3-3-7-Categories. 43

3-4-جداول پروژه36

3-4-1-AccountSetting 43

3-4-2-Aspnet_Users44

3-4-3- Category44

3-4-4-Comment 44

3-4-5-Follow 45

3-4-6-Message. 45

3-4-7-Posts46

نتیجه گیری.. 47

پیوست الف- فهرست واژگان. 48

پیوست ب– نمونه کدها49

منابع و ماخذ. 61

فهرست جداول

شماره جدول شماره صفحه

جدول3-1:جدول AccountSetting32

جدول 3-2:جدول Users 32

جدول 3-3:جدولCategories33

جدول 3-4:جدولComments33

جدول 3-5:جدولFollows34

جدول 3-6:جدولMessages34

جدول 3-7:جدولPosts35

فهرست شکل ها

شماره شکل شماره صفحه

شکل 1-1: معماری سه لایه ………………………………………………………………..……6

شکل 2-1:نمودارUsecase..…………..………………………………………………..……12

شکل 2-2:فرمSearch User……..…..…………………………..…………………..……14

شکل 2-3:فرمCreate Post..…….………………..………………………………………..……16

شکل 2-4:فرمRegisteration……..…….……………………………..……………..……18

شکل 2-5:فرمCreateComment………………..………..………………..…………..……21

شکل 2-6:فرمFollowing……….…………..…………..……………………………..……22

شکل 2-7:فرمSend Message ……..……….………………..……………………..……26

شکل 2-8:فرمLogin………….…….………………..………………..……………..……27

شکل 3-1:نمودار موجودیتMembership….………..……….……..…………………..……30

شکل3-2:نمودار موجودیت..…………………………………………………………..……31

شکل3-3:AccountSetting.……….…….……………………………………………. 42

شکل3-4: aspnet Users..………..…………….…………………………………..….43

شکل3-5:Post..………..………………………………………………..……………………44

شکل3-6: Message………….………….……………………………………..…………44

شکل3-7: Follow..……….………………….……………………………..…………..….45

شکل3-8: Comment..……….………………………………..….……………..……45

شکل3-8:Category ..………..………………………………..………………..…..…46