شما اینجا هستید: خانه » حقوق » تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدكرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى كه آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اكتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى كارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یكپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حركت سریع به سوى وحدت اقتصادى كه با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شكل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترك مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یك سیاست دفاعى مشترك، كه ممكن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاكید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حركت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یك اتحادیه بسیار نزدیك میان مردم اروپا مى‏باشد. كه تا جاى ممكن به صورت آزادانه و كاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به كار خواهد نمود: – در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یك منطقه بدون مرزهاى ملى (كشورها)، تقویت یكپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یك پول واحد مطابق مقررات این معاهده. – تاكید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترك در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترك كه ممكن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. – استحكام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. – ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى كه حركت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره كنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى كار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد كرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یك مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و كمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همكارى خواهند داشت. هر یك از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، كمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند كرد. از یك طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مكمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد كرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموكراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حكومت قانون ،اصول مشترك میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یك پاراگراف جدید(3) به شكل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشكل از سران دولتها و حكومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق كمیسیون بعد از كسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یك نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حكومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏كند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اكثریت لازم ممكن است برخى از حقوقى كه از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذكور، حاصل مى‏شود را معلق كند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حكومت دولت مذكور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذكور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با كسب اكثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حكومت دولت مورد بحث اقدام خواهد كرد. آراء ممتنع اعضاء این سند كه شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذكور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اكثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا كه در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اكثریت قاطع 23 آراء كه نمایانگر اكثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد كرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترك ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشتركى كه تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذكور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد كرد: – حفظ ارزشهاى مشترك، منافع اساسى، استقلال و یكپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. – تقویت امنیت اروپادر همه اشكال . – حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینكى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . – توسعه همكارى بین المللى . – توسعه و تثبیت دموكراسى و حكومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یكپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همكارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى كه مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً كارایى آن را به صورت یك نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد كرد كه اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: – ارائه اصول و رهنمودهاى كلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترك . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترك . -اتخاذ اقدامات مشترك . – اتخاذ مواضع مشترك . -تقویت همكارى سازمان یافته میان اعضا در سلوك سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى كلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترك ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشتركى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى كه دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترك هستند، تعیین خواهد كرد. تدابیر مشترك باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن كه توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترك را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد كرد. شورا تدابیر مشترك را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترك) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و كارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشتركى را اتخاذ خواهد كرد، اقدامات مشترك در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند كه اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیكه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد كه داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى كه موضوع اقدامات مشترك است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد كرد. تازمانى كه شورا اقدامى نكرده است، اقدام مشترك معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترك دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى كه اتخاذ كرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد كرد. 4. شورا مى‏تواند از كمیسیون درخواست نماید كه كمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترك، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترك را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یك اقدام ملى (داخلى در یك كشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترك اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود كه صرفاً یك جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى كه نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان یك امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف كلى اقدام مشترك اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشكلات بزرگى دراجراى یك اقدام مشترك وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آن‏ها را به بحث گذاشته راه حل مقتضى را بررسى خواهد نمود. این راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترك یا در جهت تضعیف كارایى آن نخواهد بود.

ماده 1 معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدكرد 1 بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى كه آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اكتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى كارگران تعریف نموده است

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدكرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى كه آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اكتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى كارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یكپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حركت سریع به سوى وحدت اقتصادى كه با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شكل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترك مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یك سیاست دفاعى مشترك، كه ممكن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاكید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حركت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یك اتحادیه بسیار نزدیك میان مردم اروپا مى‏باشد. كه تا جاى ممكن به صورت آزادانه و كاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به كار خواهد نمود: – در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یك منطقه بدون مرزهاى ملى (كشورها)، تقویت یكپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یك پول واحد مطابق مقررات این معاهده. – تاكید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترك در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترك كه ممكن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. – استحكام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. – ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى كه حركت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره كنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى كار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد كرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یك مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و كمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همكارى خواهند داشت. هر یك از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، كمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند كرد. از یك طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مكمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد كرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموكراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حكومت قانون ،اصول مشترك میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یك پاراگراف جدید(3) به شكل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشكل از سران دولتها و حكومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق كمیسیون بعد از كسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یك نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حكومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏كند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اكثریت لازم ممكن است برخى از حقوقى كه از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذكور، حاصل مى‏شود را معلق كند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حكومت دولت مذكور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذكور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با كسب اكثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حكومت دولت مورد بحث اقدام خواهد كرد. آراء ممتنع اعضاء این سند كه شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذكور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اكثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا كه در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اكثریت قاطع 23 آراء كه نمایانگر اكثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد كرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترك ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشتركى كه تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذكور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد كرد: – حفظ ارزشهاى مشترك، منافع اساسى، استقلال و یكپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. – تقویت امنیت اروپادر همه اشكال . – حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینكى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . – توسعه همكارى بین المللى . – توسعه و تثبیت دموكراسى و حكومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یكپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همكارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى كه مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً كارایى آن را به صورت یك نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد كرد كه اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: – ارائه اصول و رهنمودهاى كلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترك . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترك . -اتخاذ اقدامات مشترك . – اتخاذ مواضع مشترك . -تقویت همكارى سازمان یافته میان اعضا در سلوك سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى كلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترك ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشتركى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى كه دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترك هستند، تعیین خواهد كرد. تدابیر مشترك باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن كه توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترك را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد كرد. شورا تدابیر مشترك را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترك) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و كارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشتركى را اتخاذ خواهد كرد، اقدامات مشترك در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند كه اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیكه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد كه داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى كه موضوع اقدامات مشترك است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد كرد. تازمانى كه شورا اقدامى نكرده است، اقدام مشترك معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترك دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى كه اتخاذ كرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد كرد. 4. شورا مى‏تواند از كمیسیون درخواست نماید كه كمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترك، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترك را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یك اقدام ملى (داخلى در یك كشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترك اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود كه صرفاً یك جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى كه نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان یك امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف كلى اقدام مشترك اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشكلات بزرگى دراجراى یك اقدام مشترك وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آن‏ها را به بحث گذاشته راه حل مقتضى را بررسى خواهد نمود. این راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترك یا در جهت تضعیف كارایى آن نخواهد بود.