شما اینجا هستید: خانه » حقوق » جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و تركیبتوجه كرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این تركیب مركب از دو كلمه جرم ومطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیتاست . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعهبه معنی كتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی رامیتوان به 2 گونه تعریف كرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرممطبوعاتی.

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شاملجرائمی است كه در كلیه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق میافتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعینوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امكان ارتكاب داشته باشد بهنحوی كه شامل مكتوباتی نظیر كتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرممطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظرقانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب كتب واعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310جرایم مطبوعاتی «به جرایمی كه از طریق كتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویهداده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی كرده است ، به صورتی كه كتاب را از محدودهمطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میكند . و علاوه برآن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی ازمحققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میكنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزیعتمام مطالبی است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شاملانتشارات مكتوب میباشد .»

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید

جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و تركیبتوجه كرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این تركیب مركب از دو كلمه جرم ومطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیتاست . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعهبه معنی كتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی رامیتوان به 2 گونه تعریف كرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرممطبوعاتی.

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شاملجرائمی است كه در كلیه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق میافتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعینوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امكان ارتكاب داشته باشد بهنحوی كه شامل مكتوباتی نظیر كتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرممطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظرقانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب كتب واعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310جرایم مطبوعاتی «به جرایمی كه از طریق كتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویهداده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی كرده است ، به صورتی كه كتاب را از محدودهمطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میكند . و علاوه برآن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی ازمحققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میكنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزیعتمام مطالبی است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شاملانتشارات مكتوب میباشد .»