خانه / فنی و مهندسی / دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

دانلود پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل

اسيدينه ای را که در واکنش فوق ظاهر ميگردد ميتوان در مجاورت فنل فتالئين با سود تيتره نموده و از روی عبارت پروتئين به نسبت درصد پروتئينهای موجود در شير پی برد. عيار پروتئين که به (Eiweisstiter=Et) نشان داده ميشود عبارتست از تعداد ميلي ليترهای سودکه برای 25 ميلي ليتر شير لازم است تا پس از اضافه کردن فرمالدئيد در مجاورت فنل فتالئين رنگ استاندارد بدست آيد عيار پروتئين در شيرهای تازه نسبت درصد مقدار پروتئين را نشان ميدهد. وسائل لازم برای آزمايش: يک بورت مدرج (تا 01/0 ميلي ليتر).2بشر 250تا 400 ميلي ليتری يک پيپت 25 ميلي ليتری. يک پيپت 5/0 ميلي ليتری درصورت امکان می توان از دستگاه سنجش پروتئينهای شير ساخت ژربر استفاده نمود. اين دستگاه شامل بورتيست که ستون مدرج آن نسبت درصد پروتئينها را مستقيماً در 25 ميلي ليتر شير نشان ميدهد. معرف های لازم برای آزمايش: محلول سود N/7   (n143/0) عاری ازCO2 محلول الکلی فنل فتالئين(2گرم فنل فتالئين را با الکل 96 درجه به 100 ميلي ليتر ميرسانيم). محلول اکسالات دو پتاس (28 گرم اکسالات دوپتاس خنثی را با آب مقطر به 100 ميلي ليتر ميرسانيم). محلول تجارتی …

 

فنی و مهندسی

پاورپوینت روش تیتراسیون فرمل , روش تیتراسیون فرمل , پروتئین , صنایع غذایی , تیتراسیون فرمل

درباره ی admin