شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

چكیده
امروز موضوع توسعه از مباحث اساسی كشور است اما برای دستیابی به توسعه پایدار باید به زیر ساخت های فرهنگی آن پرداخت و توسعه فرهنگی را به عنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه مورد توجه قرار داد از سوی دیگر باید عنایت داشت كه لازمه توسعه فرهنگی توسعه نیروی انسانی به همراه باروری اندیشه و خردورزی است كه این خود مستلزم ایجاد تحولات و اصلاحات جدی در عرصه آموزش و پرورش می باشد به اعتقاد پیاژه مساله كلیدی نوسازی آموزش و پرورش و آماده سازی معلمان است و در این راستا معلم آینده باید در ارتباط با جامعه قرار گیرد و با فرهنگ عمومی آشنا شود البته این آشنایی نباید جنبه صرف نظری داشته باشد بلكه باید بر آموزش های عملی تاكیدگردد تا بدین ترتیب او به تواند با تغییر نقش خود از سخنران به یك آزمایشگر عر صه آموزش یادگیری را فعال سازد علاوه بر آماده سازی معلمان ارزشمند سازی هیات آموزشی نیز لازمه اصلاحات در آموزش و پرورش است شعار پیاژه برای این منظور تحصیلات دانشگاهی كامل برای معلمان كلیه سطوح آموزشی است زیرا به نظر او آموزش و پرورش علاوه بر این كه هنر است یك علم نیز است پیاژه باگذشته نگری از نظر كمی فراهم سازی امكان برخورداری آموزش برای همه و از نظر كیفی به آموزشهای پیش دبستانی توجه دارد همچنین با دید آینده نگری تاكید بر تحول روشهای آموزش و به كارگیری روش های فعال دارد و بنا به همین تاكید اعتقاد دارد آموزش و پرورش وظیفه پروردن انسان های خلاق را عهده دار است موضوع دیگری كه مورد توجه جدی پیاژه قرار گرفته مساله تربیت بین المللی است به نظر او آموزش و پرورش می باید تفاهم اغماض و دوستی تمام ملل و گروه های نژادی یا مذهبی را مساعد سازد و فعالیت های ملل را در را حفظ صلح هموار كند
مقدمه :
پیاژه دانشمندی كه افكار بنیادی و به كار بسته نظام روانشناختی وی در تربیت رهنمود دهنده اند در مصاحبه ای با فروتنی اعلام می كند از آنجا كه متخصص آموزش و پرورش نیستم به خود اجازه نمی دهم چیزی به معلمان توصیه كنم آنچه از من ساخته است تهیه داده ها و یافته هایی است كا آنان بتوانند مورد استفاده قرار دهند (1) همچنین در جای دیگر می گوید من در آموزش و پرورش صاحب عقیده نیستم اما مساله تربیت سخت مورد توجه من است چه احساس می كنم باید اصلاحات و تغییرات عظیمی به عمل آورد (2) او یاد آور می گردد زیباترین اصلاحات و بازسازی ها به جائی نمی انجامد اگر معلمانی به تعدادكافی و با سطح آمادگی متناسب در اختیار نباشند بدین ترتیب برای آنكه مدرسه با یك نو سازی تربیتی قرین گردد باید در وهله نخست به مساله آماده سازی معلمان بپردازد پیاژه آماده سازی معلمان را مساله كلیدی این نوسازی می داند اگر معلمان از توشه علمی محكم تری برخوردار باشند همین امر دارای یك پیامد اقتصادی نیز هست بالا رفتن سطح زندگی همراه با بالا رفتن مقام و منزلت اجتماعی آنان آن وقت است كه كمبود معلم تقلیل خواهد یافت و محافظه كاری آموزشگاهی كه یك موسسه تربیتی را به صورت یك ارگانیسم تربیتی واپس نگر در می آورد به حداقل خواهد رسید بدیهی است نتایجی كه بار می آیند هم در سطح اقتصاد تربیت مثبت خواهد بود و هم در سطح اصلاح شرایط شكوفایی كودكان و هم در رابطه با این تغییرات از لحاظ بالا رفتن سطح فرهنگی مردم خلاصه آن كه نظام های تربیتی بر این اساس به تولید بیشتری نایل خواهند آمد حتی اگر این امر هدف اصلی تربیت نباشد برای موفقیت در این راه باید معلم به دانش روان شناسی و آموزش و پرورش مجهز شود افزون بر این وی باید از لحاظ آموزش و پرورش تجربی كه برترین رشته برای معلمان مدرسه است در سطح معتبری آماده شود این آماده سازی را باید از طریق موسساتی برای معلمان تامین كرد كه در این ارتباط فعال با جامعه باشند یعنی آنكه هدف فقط آماده سازی معلم از لحاظ معلومات نباشد بلكه معلم آینده با فرهنگ عمومی كه برای گسترش ذهنی او لازم است دمساز باشد البته در مورد آموزش و پرورش مخصوص آماده سازی معلمان روش هائی بكار گرفته می شود كه بریدگی از اجتماع به درجات كمتری در چهارچوب آنها مشهود است امادر حال خطر جدایی همواره پا بر جاست در دانشگاه ها ممكن است این خطر وجود داشته باشد كه بیشتر بر آماده سازی فرهنگی و نظری تكیه كنند و به اندازه كافی به فعالیت عمومی نپردازند پس باید در هر موسسه ای كه به منظور آماده سازی معلمان مورد بهره برداری قرار می گیرد برنامه ای تدوین گردد كه هم دریچه آن به روی جامعه باز باشد و هم از یك استحكام روشن شناختی برخوردار باشد تا مربی آینده به معلومات روان شناختی و جامعه شناختی سطح بالائی دست یابد و بتواند در عین مشاركت در امر شكوفایی شاگردان خود از طریق آموزشی كه مبتنی بر یك روش فعل پذیر نیست به آزمایشگری نیز دست زند بنا بر این یكی از موضوع گیریهای پیاژه در گستره تربیت در باب روشهای تهیه و ارائه مطالب آموختنی فعال ساختن شاگرد و پایان دادن به دوران( معلم به منزله سخنرانی) است به نظر او معلم باید موضوعات تازه ای به شاگرد عرضه كند اما این تازگی نباید بیش از اندازه باشد تا آنكه از سر خوردگی هایی كه ذوق كوشش را دستخوش باز داری می سازد و حتی شاگرد را به واپس روی سوق می دهند اجتناب شود از نظر او آموزش باید فرصت بیشتری به شاگرد دهد تا خود عنان ررفتار و تجارت خویش را در دست گیرد اما در عین حال مهمتا كار است كه معلم لوازم و شرایطی را در دسترس شاگرد قرار دهد تا راه پیشرفت وی هموار شود البته منظور این نیست كه شاگرد به هر كاری كه مایل است بپردازد بلكه مقصود قرار دادن او در صحنه اوضاع و احوالی است كه بتواند مسائل تازه ای را در وی بر انگیزند و بین آنها ارتباط برقرار كنند باید در عین آزادگذاردن شاگردان بتوان آنهارا هدایت كرد به اعتقاد پیاژه در آماده سازی و ارزشمند سازی هیات آموزشی دو مساله عمومی وجود دارد : مساله اول مربوط به ( آماده ساختن معلمان ) یعنی آن چیزی كه در عمل مساله مقدماتی هر تغییر و اصلاح آموزش و پرورش است چه تا زمانی كه این مساله به گونه ای رضایت بخش حل نشده باشد كاملا بیهوده است كه به تدوین برنامه های خوب بپردارند یا نظریه های زیبایی درباره آنچه باید تحقق یابد طرح ریزی كنند اما این مساله خود دو جنبه دارد : نخست مساله اجتماعی ( ارزنده سازی یا از نو ارزشمند سازی هیات آموزش ابتدایی و متوسط) كه افكار عمومی ارزش درست وو اقعی خدمات انان را نمی شناسد و از همین جاست كه قطع علاقه و كمیابی در این حرفه روز افزون اند و یكی از خطرات عظیم را برای پیشرفت و حتی بقای تمدن ما تشكیل می دهند جنبه دیگر آماده سازی فكری و اخلاقی هیات آموزشی است مساله ای كه باید آن را بسیار مشكل دانست چه هر قدر روش های خاص آموزش بهتر باشند حرفه معلمی حرفه ا ی ناراحت خواهد بود چه هم مستلزم سطح بالایی از لحاظ شناخت شاگردان و مواد است و هم نیاز به قریحه ای واقعی دارد برای این دو مساله فقط یك راه حل منطقی و درست وجود دارد : تحصیلات دانشگاهی كامل برای معلمان كلیه سطوح آموزشی . مساله دوم مربوط به ساخت آینده دانشگا ه هاست كه آماده سازی معلمان و نیز آماده سازی هر متخصص دیگری تابع ان است روشن است كه برای تقلیل نقش مصیبت بار دانشكده ها باید مجموعه های متحرك بین رشته ای گوناگون را جانشین آنها ساخت اما تا زمانی كه دو اصل اساسی با تمام نتایجی كه در بر دارند بر این تركیب ها یا مجموعه ها بلا اثر خواهند بود این دو اصل عبارتند از :

امروز موضوع توسعه از مباحث اساسی كشور است اما برای دستیابی به توسعه پایدار باید به زیر ساخت های فرهنگی آن پرداخت و توسعه فرهنگی را به عنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه مورد توجه قرار داد

دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاه پیاژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

چكیده
امروز موضوع توسعه از مباحث اساسی كشور است اما برای دستیابی به توسعه پایدار باید به زیر ساخت های فرهنگی آن پرداخت و توسعه فرهنگی را به عنوان بستر اصلی توسعه همه جانبه مورد توجه قرار داد از سوی دیگر باید عنایت داشت كه لازمه توسعه فرهنگی توسعه نیروی انسانی به همراه باروری اندیشه و خردورزی است كه این خود مستلزم ایجاد تحولات و اصلاحات جدی در عرصه آموزش و پرورش می باشد به اعتقاد پیاژه مساله كلیدی نوسازی آموزش و پرورش و آماده سازی معلمان است و در این راستا معلم آینده باید در ارتباط با جامعه قرار گیرد و با فرهنگ عمومی آشنا شود البته این آشنایی نباید جنبه صرف نظری داشته باشد بلكه باید بر آموزش های عملی تاكیدگردد تا بدین ترتیب او به تواند با تغییر نقش خود از سخنران به یك آزمایشگر عر صه آموزش یادگیری را فعال سازد علاوه بر آماده سازی معلمان ارزشمند سازی هیات آموزشی نیز لازمه اصلاحات در آموزش و پرورش است شعار پیاژه برای این منظور تحصیلات دانشگاهی كامل برای معلمان كلیه سطوح آموزشی است زیرا به نظر او آموزش و پرورش علاوه بر این كه هنر است یك علم نیز است پیاژه باگذشته نگری از نظر كمی فراهم سازی امكان برخورداری آموزش برای همه و از نظر كیفی به آموزشهای پیش دبستانی توجه دارد همچنین با دید آینده نگری تاكید بر تحول روشهای آموزش و به كارگیری روش های فعال دارد و بنا به همین تاكید اعتقاد دارد آموزش و پرورش وظیفه پروردن انسان های خلاق را عهده دار است موضوع دیگری كه مورد توجه جدی پیاژه قرار گرفته مساله تربیت بین المللی است به نظر او آموزش و پرورش می باید تفاهم اغماض و دوستی تمام ملل و گروه های نژادی یا مذهبی را مساعد سازد و فعالیت های ملل را در را حفظ صلح هموار كند
مقدمه :
پیاژه دانشمندی كه افكار بنیادی و به كار بسته نظام روانشناختی وی در تربیت رهنمود دهنده اند در مصاحبه ای با فروتنی اعلام می كند از آنجا كه متخصص آموزش و پرورش نیستم به خود اجازه نمی دهم چیزی به معلمان توصیه كنم آنچه از من ساخته است تهیه داده ها و یافته هایی است كا آنان بتوانند مورد استفاده قرار دهند (1) همچنین در جای دیگر می گوید من در آموزش و پرورش صاحب عقیده نیستم اما مساله تربیت سخت مورد توجه من است چه احساس می كنم باید اصلاحات و تغییرات عظیمی به عمل آورد (2) او یاد آور می گردد زیباترین اصلاحات و بازسازی ها به جائی نمی انجامد اگر معلمانی به تعدادكافی و با سطح آمادگی متناسب در اختیار نباشند بدین ترتیب برای آنكه مدرسه با یك نو سازی تربیتی قرین گردد باید در وهله نخست به مساله آماده سازی معلمان بپردازد پیاژه آماده سازی معلمان را مساله كلیدی این نوسازی می داند اگر معلمان از توشه علمی محكم تری برخوردار باشند همین امر دارای یك پیامد اقتصادی نیز هست بالا رفتن سطح زندگی همراه با بالا رفتن مقام و منزلت اجتماعی آنان آن وقت است كه كمبود معلم تقلیل خواهد یافت و محافظه كاری آموزشگاهی كه یك موسسه تربیتی را به صورت یك ارگانیسم تربیتی واپس نگر در می آورد به حداقل خواهد رسید بدیهی است نتایجی كه بار می آیند هم در سطح اقتصاد تربیت مثبت خواهد بود و هم در سطح اصلاح شرایط شكوفایی كودكان و هم در رابطه با این تغییرات از لحاظ بالا رفتن سطح فرهنگی مردم خلاصه آن كه نظام های تربیتی بر این اساس به تولید بیشتری نایل خواهند آمد حتی اگر این امر هدف اصلی تربیت نباشد برای موفقیت در این راه باید معلم به دانش روان شناسی و آموزش و پرورش مجهز شود افزون بر این وی باید از لحاظ آموزش و پرورش تجربی كه برترین رشته برای معلمان مدرسه است در سطح معتبری آماده شود این آماده سازی را باید از طریق موسساتی برای معلمان تامین كرد كه در این ارتباط فعال با جامعه باشند یعنی آنكه هدف فقط آماده سازی معلم از لحاظ معلومات نباشد بلكه معلم آینده با فرهنگ عمومی كه برای گسترش ذهنی او لازم است دمساز باشد البته در مورد آموزش و پرورش مخصوص آماده سازی معلمان روش هائی بكار گرفته می شود كه بریدگی از اجتماع به درجات كمتری در چهارچوب آنها مشهود است امادر حال خطر جدایی همواره پا بر جاست در دانشگاه ها ممكن است این خطر وجود داشته باشد كه بیشتر بر آماده سازی فرهنگی و نظری تكیه كنند و به اندازه كافی به فعالیت عمومی نپردازند پس باید در هر موسسه ای كه به منظور آماده سازی معلمان مورد بهره برداری قرار می گیرد برنامه ای تدوین گردد كه هم دریچه آن به روی جامعه باز باشد و هم از یك استحكام روشن شناختی برخوردار باشد تا مربی آینده به معلومات روان شناختی و جامعه شناختی سطح بالائی دست یابد و بتواند در عین مشاركت در امر شكوفایی شاگردان خود از طریق آموزشی كه مبتنی بر یك روش فعل پذیر نیست به آزمایشگری نیز دست زند بنا بر این یكی از موضوع گیریهای پیاژه در گستره تربیت در باب روشهای تهیه و ارائه مطالب آموختنی فعال ساختن شاگرد و پایان دادن به دوران( معلم به منزله سخنرانی) است به نظر او معلم باید موضوعات تازه ای به شاگرد عرضه كند اما این تازگی نباید بیش از اندازه باشد تا آنكه از سر خوردگی هایی كه ذوق كوشش را دستخوش باز داری می سازد و حتی شاگرد را به واپس روی سوق می دهند اجتناب شود از نظر او آموزش باید فرصت بیشتری به شاگرد دهد تا خود عنان ررفتار و تجارت خویش را در دست گیرد اما در عین حال مهمتا كار است كه معلم لوازم و شرایطی را در دسترس شاگرد قرار دهد تا راه پیشرفت وی هموار شود البته منظور این نیست كه شاگرد به هر كاری كه مایل است بپردازد بلكه مقصود قرار دادن او در صحنه اوضاع و احوالی است كه بتواند مسائل تازه ای را در وی بر انگیزند و بین آنها ارتباط برقرار كنند باید در عین آزادگذاردن شاگردان بتوان آنهارا هدایت كرد به اعتقاد پیاژه در آماده سازی و ارزشمند سازی هیات آموزشی دو مساله عمومی وجود دارد : مساله اول مربوط به ( آماده ساختن معلمان ) یعنی آن چیزی كه در عمل مساله مقدماتی هر تغییر و اصلاح آموزش و پرورش است چه تا زمانی كه این مساله به گونه ای رضایت بخش حل نشده باشد كاملا بیهوده است كه به تدوین برنامه های خوب بپردارند یا نظریه های زیبایی درباره آنچه باید تحقق یابد طرح ریزی كنند اما این مساله خود دو جنبه دارد : نخست مساله اجتماعی ( ارزنده سازی یا از نو ارزشمند سازی هیات آموزش ابتدایی و متوسط) كه افكار عمومی ارزش درست وو اقعی خدمات انان را نمی شناسد و از همین جاست كه قطع علاقه و كمیابی در این حرفه روز افزون اند و یكی از خطرات عظیم را برای پیشرفت و حتی بقای تمدن ما تشكیل می دهند جنبه دیگر آماده سازی فكری و اخلاقی هیات آموزشی است مساله ای كه باید آن را بسیار مشكل دانست چه هر قدر روش های خاص آموزش بهتر باشند حرفه معلمی حرفه ا ی ناراحت خواهد بود چه هم مستلزم سطح بالایی از لحاظ شناخت شاگردان و مواد است و هم نیاز به قریحه ای واقعی دارد برای این دو مساله فقط یك راه حل منطقی و درست وجود دارد : تحصیلات دانشگاهی كامل برای معلمان كلیه سطوح آموزشی . مساله دوم مربوط به ساخت آینده دانشگا ه هاست كه آماده سازی معلمان و نیز آماده سازی هر متخصص دیگری تابع ان است روشن است كه برای تقلیل نقش مصیبت بار دانشكده ها باید مجموعه های متحرك بین رشته ای گوناگون را جانشین آنها ساخت اما تا زمانی كه دو اصل اساسی با تمام نتایجی كه در بر دارند بر این تركیب ها یا مجموعه ها بلا اثر خواهند بود این دو اصل عبارتند از :