شما اینجا هستید: خانه » الکترونیک و مخابرات » ربات صدایاب

ربات صدایاب

سیستم پیج و پیام كوتاه جهت دسترسی و ارسال پیام های مكتوب طرح گردیده است.كارهایی كه برای انجام این پروژه انجام شده است شامل تهیه ماژول مخابراتی ودیگر قطعات مورد لزوم وبرنامه نویسی در برنامه كد ویژیون می باشد.

چند اصطلاح كه در این متن مورد استفاده قرار می گیرد در ذیل آورده شده است :

دستگاه مركزی مدار فرستنده – گیرنده كه به رایانه مصل می شود

دستگاه جانبی مدار فرستنده – گیرنده كه حامل می باشد

ماژول مخابراتی شامل میكرو پرسسور و فیلتر های سخت افزاری

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول:

مقدمه 2

فصل دوم:

نحوه كار 4

فصل سوم:قطعات استفاده شده

3-1 میكرو كنتر5

3-2 ماژول مخابراتی7

8. 3-3 رابط میكرو

فصل چهارم: ماژول مخابراتی

4-1 معرفی ماژول11

4-2 پیكر بندی پایه ها13

4-3 معرفی رجیستر ها 16

4-4 فلو چارت 19

4-5 نحوه پر و خالی كردن رجیستر فرستنده21

4-6 نحوه پر و خالی كردن رجیسترگیرنده26

4-7 بیان ویژگی های سخت افزاری ماژول 30

4-8 بررسی ابعاد و فیزیك ماژول31

فصل پنجم: برنامه

5-1 تنظیمات اولیه رابط spi 32

5-2 تنظیمات ابتدایی ماژول32

5-3 دریافت اطلاعات كنترلی33

5-4 فرستادن اطلاعات كنترلی35

5-5 دریافت بسته اطلاعات از pc40

5-6 فرستادن بسته اطلاعات به pc 52

5-6 گرفتن اطلاعات كنترلی از pc 52

5-7 دریافت آدرس 54

5-8 چار چوب اصلی دستگاه مركزی 60

5- 9 توابع مربوط به ارسال و در یافت بسته های مخابره شده 62

5- 10 نمایش بر رویlcd 71

فصل ششم :فصل آخر

نتیجه گیری76

مراجع77

فهرست شکل ها وجداول صفحه

شکل ها :

شکل (1-3)Communication Unit7

شکل ( 2-3 ) مدار دستگاه مرکزی8

شکل ( 3-3 ) مدار دستگاه سیار9

شکل ( 4-3 ) تغذیه مدار10

شکل ( 1-4 ) Timing diagram 13

شکل ( 2-4 ) بلوک دیاگرام فرستنده24

شکل ( 3-4 ) بلوک دیاگرام گیرنده25

شکل ( 4-4 ) شیفت رجیسترهای خروجی26

شکل ( 5-4 ) خارج کردن اطلاعات از FIFO27

شکل ( 6-4 ) Mechanical Dimension31

جداول :

جدول ( 1-4 ) پایه های ماژول12

جدول ( 2-4 )Configuration setting command14

جدول ( 3-4 )Power management command15

جدول (4-4 ) Data rate command16

جدول ( 5-4 ) reciver control command16

جدول ( 6-4 )Data filter command18

جدول ( 7-4 ) FIFI and Reset Mode Command18

جدول ( 8-4 ) Synchron Pattern & Receiver FIFO Read & AFC Command19

جدول ( 9-4 ) TX Configuration Control Command 20

جدول ( 10-4 ) PLL Setting Command21

جدول ( 11-4 ) Transmitter Register Write Command 21

جدول ( 12-4 ) Low Duty Cycle Command22

جدول ( 13-4 )Low Battery Detector & Micro Clock Command22

جدول ( 14-4 ) Status Read Command 23

جدول ( 15-4 ) Electrical Parameter28

جدول ( 16-4 ) Working range28

جدول ( 17-4 ) DC characteristic29

جدول ( 18-4 )AC characteristic30

جدول ( 1-5 )Recommended packet structures46

سیستم پیج و پیام كوتاه جهت دسترسی و ارسال پیام های مكتوب طرح گردیده استكارهایی كه برای انجام این پروژه انجام شده است شامل تهیه ماژول مخابراتی ودیگر قطعات مورد لزوم وبرنامه نویسی در برنامه كد ویژیون می باشد

ربات صدایاب

ربات صدایاب

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 955 کیلو بایت
تعداد صفحات 87
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

سیستم پیج و پیام كوتاه جهت دسترسی و ارسال پیام های مكتوب طرح گردیده است.كارهایی كه برای انجام این پروژه انجام شده است شامل تهیه ماژول مخابراتی ودیگر قطعات مورد لزوم وبرنامه نویسی در برنامه كد ویژیون می باشد.

چند اصطلاح كه در این متن مورد استفاده قرار می گیرد در ذیل آورده شده است :

دستگاه مركزی مدار فرستنده – گیرنده كه به رایانه مصل می شود

دستگاه جانبی مدار فرستنده – گیرنده كه حامل می باشد

ماژول مخابراتی شامل میكرو پرسسور و فیلتر های سخت افزاری

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول:

مقدمه 2

فصل دوم:

نحوه كار 4

فصل سوم:قطعات استفاده شده

3-1 میكرو كنتر5

3-2 ماژول مخابراتی7

8. 3-3 رابط میكرو

فصل چهارم: ماژول مخابراتی

4-1 معرفی ماژول11

4-2 پیكر بندی پایه ها13

4-3 معرفی رجیستر ها 16

4-4 فلو چارت 19

4-5 نحوه پر و خالی كردن رجیستر فرستنده21

4-6 نحوه پر و خالی كردن رجیسترگیرنده26

4-7 بیان ویژگی های سخت افزاری ماژول 30

4-8 بررسی ابعاد و فیزیك ماژول31

فصل پنجم: برنامه

5-1 تنظیمات اولیه رابط spi 32

5-2 تنظیمات ابتدایی ماژول32

5-3 دریافت اطلاعات كنترلی33

5-4 فرستادن اطلاعات كنترلی35

5-5 دریافت بسته اطلاعات از pc40

5-6 فرستادن بسته اطلاعات به pc 52

5-6 گرفتن اطلاعات كنترلی از pc 52

5-7 دریافت آدرس 54

5-8 چار چوب اصلی دستگاه مركزی 60

5- 9 توابع مربوط به ارسال و در یافت بسته های مخابره شده 62

5- 10 نمایش بر رویlcd 71

فصل ششم :فصل آخر

نتیجه گیری76

مراجع77

فهرست شکل ها وجداول صفحه

شکل ها :

شکل (1-3)Communication Unit7

شکل ( 2-3 ) مدار دستگاه مرکزی8

شکل ( 3-3 ) مدار دستگاه سیار9

شکل ( 4-3 ) تغذیه مدار10

شکل ( 1-4 ) Timing diagram 13

شکل ( 2-4 ) بلوک دیاگرام فرستنده24

شکل ( 3-4 ) بلوک دیاگرام گیرنده25

شکل ( 4-4 ) شیفت رجیسترهای خروجی26

شکل ( 5-4 ) خارج کردن اطلاعات از FIFO27

شکل ( 6-4 ) Mechanical Dimension31

جداول :

جدول ( 1-4 ) پایه های ماژول12

جدول ( 2-4 )Configuration setting command14

جدول ( 3-4 )Power management command15

جدول (4-4 ) Data rate command16

جدول ( 5-4 ) reciver control command16

جدول ( 6-4 )Data filter command18

جدول ( 7-4 ) FIFI and Reset Mode Command18

جدول ( 8-4 ) Synchron Pattern & Receiver FIFO Read & AFC Command19

جدول ( 9-4 ) TX Configuration Control Command 20

جدول ( 10-4 ) PLL Setting Command21

جدول ( 11-4 ) Transmitter Register Write Command 21

جدول ( 12-4 ) Low Duty Cycle Command22

جدول ( 13-4 )Low Battery Detector & Micro Clock Command22

جدول ( 14-4 ) Status Read Command 23

جدول ( 15-4 ) Electrical Parameter28

جدول ( 16-4 ) Working range28

جدول ( 17-4 ) DC characteristic29

جدول ( 18-4 )AC characteristic30

جدول ( 1-5 )Recommended packet structures46