شما اینجا هستید: خانه » مدیریت » رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها

رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها

در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی كاركنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در سازمان كه عبارتند از سبك رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. و تأثیر عوامل ذكر شده بر توانمندسازی كاركنان تعیین گردیده است. در انتها چند مدل توانمندسازی ارائه گردیده پس از جمع بندی و نتیجه گیری بحث پیشنهادات محقق ارائه گردیده است.

واژه های كلیدی: توانمندسازی ، سبك رهبری، ساختار ، انگیزش ، رضایت شغلی ، امنیت شغلی

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

توانمندسازی

آموزش education

انگیزش (Motivation)

ساختار Structure

ساختار سازمانی Organization Structure

رضایت شغلی Job Satisfation

سبك رهبری Leadershipstyle

تاریخچه و مبانی توانمندسازی

فرهنگ توانمند سازی

انواع توانمند سازی

توانمند سازی فردی

توانمند سازی عالی

مزایای توانمند سازی

عوامل مؤثر در توانمند سازی

سبك رهبری

نظریه های رهبری

نظریه نوع اول: خصوصیات فردی رهبری

نظریه دوم: رفتار رهبری

نظریه نوع سوم: موقعیتی و اقتضائی

نظریه نوع چهارم: رفتارهای خاص رهبری

ساختارStructure

ابعاد ساختار سازمانی

ساختار و تأثیر آن بر رفتار

انگیزش Motivation

– بعد انگیزشی فرآیند توانمند سازی

– انگیزش و تأثیر آن بر بهره وری

– تفاوت های فردی و انگیزش

– نظریه های انگیزش

– اصول نظریه سلسله مراتب نیازهای پنجگانه

– كاربردهای سلسله مراتب نیازهای پنجگانه برای مدیران

آموزش

– جایگاه آموزش در توانمند سازی مدیران

رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

– عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

– امنیت شغلی در سایه رضایت شغلی

ارائه و تبیین الگوها ی توانمند سازی كاركنان

مدل توماس و ولتوس

مدل باون ولاونر

مدل كوئین و اسپرتیزر

مدل آلفرد باندورا

مدل ایده آل نولر

مدل بلانچارد، زیگارمی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی كاركنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در سازمان كه عبارتند از سبك رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است

رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها

رویكردها و مدل های نوین توانمندسازی كاركنان و مدیران در سازمانها

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 65
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

در مقاله حاضر موضوع توانمند سازی كاركنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل مؤثر بر توانمندسازی در سازمان كه عبارتند از سبك رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است. و تأثیر عوامل ذكر شده بر توانمندسازی كاركنان تعیین گردیده است. در انتها چند مدل توانمندسازی ارائه گردیده پس از جمع بندی و نتیجه گیری بحث پیشنهادات محقق ارائه گردیده است.

واژه های كلیدی: توانمندسازی ، سبك رهبری، ساختار ، انگیزش ، رضایت شغلی ، امنیت شغلی

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

توانمندسازی

آموزش education

انگیزش (Motivation)

ساختار Structure

ساختار سازمانی Organization Structure

رضایت شغلی Job Satisfation

سبك رهبری Leadershipstyle

تاریخچه و مبانی توانمندسازی

فرهنگ توانمند سازی

انواع توانمند سازی

توانمند سازی فردی

توانمند سازی عالی

مزایای توانمند سازی

عوامل مؤثر در توانمند سازی

سبك رهبری

نظریه های رهبری

نظریه نوع اول: خصوصیات فردی رهبری

نظریه دوم: رفتار رهبری

نظریه نوع سوم: موقعیتی و اقتضائی

نظریه نوع چهارم: رفتارهای خاص رهبری

ساختارStructure

ابعاد ساختار سازمانی

ساختار و تأثیر آن بر رفتار

انگیزش Motivation

– بعد انگیزشی فرآیند توانمند سازی

– انگیزش و تأثیر آن بر بهره وری

– تفاوت های فردی و انگیزش

– نظریه های انگیزش

– اصول نظریه سلسله مراتب نیازهای پنجگانه

– كاربردهای سلسله مراتب نیازهای پنجگانه برای مدیران

آموزش

– جایگاه آموزش در توانمند سازی مدیران

رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

– عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

– امنیت شغلی در سایه رضایت شغلی

ارائه و تبیین الگوها ی توانمند سازی كاركنان

مدل توماس و ولتوس

مدل باون ولاونر

مدل كوئین و اسپرتیزر

مدل آلفرد باندورا

مدل ایده آل نولر

مدل بلانچارد، زیگارمی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع