خانه / علوم پایه / زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش

این کتاب به زبان انگلیسی مشتمل بر 961 صفحه و 23 فصل است فایل PDF است. ادیشن پنجم .فصل ها شامل: 1) حیات با سلول ها آغاز می شود. 2) اساس شیمیایی 3) ساختار و عملکرد پروتئین 4) مکانیسم ژنتیک مولکولی پایه 5) غشاهای زیستی و معماری سلولی 6) یکپارچه شدن سلول ها جهت تشکیل بافت 7) انتقال یونها و مولکول های کوچک از غشاهای سلولی 8) انرژی سلولی 9) تکنیک های ژنتیک مولکولی و ژنوم 10) ساختار مولکولی ژنها و کروموزوم ها 11) کنترل نسخه برداری بیان ژن 12) کنترل ژن بعد از نسخه برداری و انتقال هسته ای 13) سیگنالینگ در سطح سلول 14) مسیر های سیگنالی که فعالیت ژن را کنترل میکندد 15) یکپارچگی سیگنال ها و کنترل ژن 16) حرکت پروتئین ها به سمت غشا و اندامک ها 17)ترافیک وزاکولی ترشح و اندوسیتوز 18) متابولیسم و حرکت لیپید ها 19) میکروفیلامانها و فیلامانهای حد واسط   20) میکروتوبول ها   21)تنظیم سیکل سلولی یوکاریوت  22) تولد سلول و مرگ و دودمان سلول 23) سرطان               …

 

علوم پایه

زیست شناسی سلولی مولکولی ژن , ژنتیک مولکولی , میکروفیلامان , میکروتوبول , پروتئین , لیپید , کنترل بیان ژن ,, سرطان , مرگ سلول

درباره ی admin