خانه / کتاب ، جزوه / ز نبورداری به زبان ساده

ز نبورداری به زبان ساده

زهر زنبور عسل ماده ای است که در داخل بدنش به وسيله غده مخصوصی از دومين روز پساز تولد شروع به ترشح کرده و در حدود پانزدهمين روز کيس هی زهری را که برای ذخيره زهر در بدنش٠ ميلی گرم می شود. / وجود دارد، پر می کند در اين حال مقدارش در حدود ٥ صدم تا ٣ترکيبات زهر زنبور عسل تقريباً همان ترکيبات زهر مار است. …

 

کتاب ، جزوه

زنبورداری به زبان ساده برای همه

درباره ی admin