شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

طرح درس روزانه تك آموزشی شنا
مدت كلاس 80 دقیقه
افراد مبتدی :2 دبیرستان
تعداد كلاس :25 نفر
هدفها :
كسب مهارت آشنایی با آب ،
آموزش پای كرال سینه ،
آموزش سینه دست كرال آموزش نفس گیری ،
هماهنگی كرال سینه ،
آموزش پای كرال پشت ،
آموزش دست كرال پشت ،
هماهنگی كرال پشت ،
آموزش استارت،
ارزشیابی
آشنایی با آب، جلسه اول 1/9/86 ،مدت كلاس :80 دقیقه
هدف ها :
1-كسب مهارت آشنایی با آب (حیطه روانی –حركتی )
2- بحث در مورد استخر وآموزش فراگرفته شده است (حیطه شناختی )
3- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت دیگران (حیطه عاطفی )
1-ابتدا مربی از بچه می خواهد كه كفشهایشان را در آورده ودمپایی پوشیده وكفشها را به مسئول استخر تحویل دهند كلید را دریافت كنند ،مربی بچه ها را به سالن رختكن استخر راهنمایی كرده واز بچه هامی خواهد وسایل خود را داخل كمد بگذارند وتاكید براینكه هر فرد لزوما از مایو وحوله خود استفاده كرده وآن را به دیگران ندهد .یكی یكی وبه نوبت دوش گرفته ووارد استخر شوند .
تذكر :مربی به فراگیران عنوان كند كه با شكم پر وبلافاصله پس از صرف غذا وارد استخر شوند .
1- آماده سازی (حیطه عاطفی )مدت به دقیقه (10 دقیقه )
تعویض لباس :
هركس باید مایوی مناسب داشته باشد واگر كسی نداشت اجازه ورود راندارد
دوش گرفتن :
به ترتیب وارد شده وبا رعایت نوبت دیگران دوش بگیرند .
حضور وغیاب :
حضور به موقع در كلاس وعدم غیبت در هر جلسه هر كس كه با تاخیر وارد كلاس شوند باید كنار استخر بنشیند واجازه ورود به آب راندارند وارد شدن به استخر با نظم وترتیب ورعایت قوانین استخر وكلاس .
2-آموزش مهارت (حیطه روانی –حركتی (45 دقیقه )
1- ابتدا فراگیران را در محوطه استخر راه بردن وقوانین استخر را شرح می دهیم وقسمت كم عمق را نشان داده وبه فراگیران یاد آور می شویم كه به هیچ عنوان در كنار استخرندوند وشوخی نكنند
5 دقیقه
2-از فراگیران می خواهیم كه لبه استخر نشسته وپا رااز مچ به پایین داخل آب نموده با حركت پا روی آب ودایره های بزرگ وكوچك می سازیم .
3- از فراگیران می خواهیم خم شده وبا دست آب را با صورت خود پاشیده .یا با دس تآب را مثل باران بامحیط اطراف پخش كنند .
4- از فراگیران می خواهیم با استفاده از نردبان وارد آب شده ودر هنگام خروج ازآب از نردبان گرفته وآهسته بالا بیایند.
تمام فراگیران را داخل استخر كم عمق برده وبه آنها می گوییم كه بنشینند وبرخیزند به نحوی كه تمام بدن حتی سروصورت نیز داخل آب شوند خم شدن در آب وگذاشتن سر وصورت در آب وحركت دستها در حالات مختلف .
پاشیدن آب برروی سر وصورت همدیگر .
(تاكید به فراگیران كه در هنگام قرار گرفتن در آب حتما چشمهای خود را باز نگه دارند ) 10 دقیقه
از فرا گیران می خواهیم كه دوبه دو تقسیم شده ودر داخل آب روبه روی هم ایستاه وبا چشمان باز تعداد انگشتان فرد مقابل از زیرآب مشاهده نموده واعلام نمایید .5 دقیقه
واز فراگیران می خواهیم سررا داخل آب كرده وسرامیك های ته استخر را بشماریم 5 دقیقه
وبه فرا گیران می گوییم كه به صورتی لی زدن تا انتهای استخر بروند وبرگردند .10 دقیقه
به فراگیران می گویم كه داخل استخر راه بروند ودر ضمن راه رفتن راه رفتن به طرف بالا پرش كنند ناانتهای استخر برگردند 10 دقیقه
راه رفتن با گامهای كوتاه وبلند 5 دقیقه
راه رفتن به پهلو 5 دقیقه
4- اجرای مهارت در حالت واقعی 15 دقیقه
فراگیران را به گروه های 5 تایی تقسیم كرده وبه آنها می گوییم كه لی زدن تا انتهای استخر به صورت مسبقه بروندومقامهای اول هر گروه را مشخص می كنیم 15 دقیقه
(ایجاد انگیزه برای بهتر كار كردن )
5- اختتام 10 دقیقه
پایان پذیرفتن فعالیتها
بحث در باره آنچه كه یاد گرفته اند (حیطه شناختی )
شستشو وتعویض لباس(حیطه عاطفی )با نظم وبه نوبت از استخر خارج شده دوش بگیرند
ادمه آشنایی با آب 3/9/86 جلسه دوم مدت به دقیقه 10 دقیقه
1-آماده سازی (حیطه عاطفی )
تعویض لباس مانند جلسه اول
دوش گرفتن مانند جلسه اول
حضور وغیاب مانندجلسه اول
2- تمرینات عمومی وگرم كردن بدن 10 دقیقه
– به فراگیران می گوئیم كه به صف شده دستان یكدیگر را گرفته وبا گامهای بلند وكوتاه تا انتهای استخر بروند .
– وبا لی لی كردن برگردند 5 دقیقه
– از فرا گیران می خواهیم كه ستونی پشت سر هم ایستاده وبه پهلو راه پروند 5 دقیقه
3- آموزش مهارت (حیطه روانی –حركتی )50 دقیقه
-به فراگیران می گو ئیم كه دستهایشان را از میله ی لبه استخر گرفته وسپس بیرون آب نفس گرفته سر را وآنرا در داخل بیرون بدهند .
-فلوتینك لاكپشتی :در قسمت كم عمق می ایستیم .پس از نفس عمیق بدن راجمع كرده ورانوها را در سطح آب بغل می كنیم وچانه به سینه می چسبد در این حالت نیزسگینی بدن خودرا برروی آب رها می كنیم 25 دقیقه
– از فرا گیران می خواهیم كه پاهایشان رابه میله لبه استخر متصل كرده وبه پشت در آب شناور شوند .10 دقیقه
– به فرا گیران می گوییم كه همانطور كه پشت به آب شناور شده اند باپا به دیواره استخر وفشار وارد كرده (پارا از میله جدا كرده ) دستها كنار بدن قرار می گیرد وسینه را بالا نگه داشته وروی آب شناور می شویم (حد اقل تالانگ 3 باید روی آب بمانیم)10 دقیقه
4- اجرای مهارت در حالت واقعی 10 دقیقه
-ازفراگیران می خواهیم به گروه های 5 تایی تقسیم شده به صورت دایره باستید وفلوتینگ لاك پشت رفته وبه همان صورت دایره ایتستاده دستهای همدیگر را گرفته وبیرون نفس را حبس كرده سررا داخل آب برده و نفس رابیرون می دهیم ( بصورت رقابتی) ومربی زمان می گیرد تا فرا گیر انگیزه بیشتری برای نفس گیری بهتر پیدا كند
5- اختتام 10 دقیقه
پایان پذیرفتن فعالیت ها
بحث درباره آنچه كه یاد گرفته اند (حیطه شناختی )فرا گیر باید بتواند فلوتینگ لاك پشت وبه پشت شناور شدن برای بچه ها توضیح دهد .
شسشووتعویض لباس (حیطه عاطفی ) بچه ها با نظم از استخر خارج شده وبا رعایت نوبت دیگران دوش گرفته ولباس می پوشند.

بحث درباره آنچه كه یاد گرفته اند (حیطه شناختی )فرا گیر باید بتواند فلوتینگ لاك پشت وبه پشت شناور شدن برای بچه ها توضیح دهد

طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 526 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

طرح درس روزانه تك آموزشی شنا

طرح درس روزانه تك آموزشی شنا
مدت كلاس 80 دقیقه
افراد مبتدی :2 دبیرستان
تعداد كلاس :25 نفر
هدفها :
كسب مهارت آشنایی با آب ،
آموزش پای كرال سینه ،
آموزش سینه دست كرال آموزش نفس گیری ،
هماهنگی كرال سینه ،
آموزش پای كرال پشت ،
آموزش دست كرال پشت ،
هماهنگی كرال پشت ،
آموزش استارت،
ارزشیابی
آشنایی با آب، جلسه اول 1/9/86 ،مدت كلاس :80 دقیقه
هدف ها :
1-كسب مهارت آشنایی با آب (حیطه روانی –حركتی )
2- بحث در مورد استخر وآموزش فراگرفته شده است (حیطه شناختی )
3- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت دیگران (حیطه عاطفی )
1-ابتدا مربی از بچه می خواهد كه كفشهایشان را در آورده ودمپایی پوشیده وكفشها را به مسئول استخر تحویل دهند كلید را دریافت كنند ،مربی بچه ها را به سالن رختكن استخر راهنمایی كرده واز بچه هامی خواهد وسایل خود را داخل كمد بگذارند وتاكید براینكه هر فرد لزوما از مایو وحوله خود استفاده كرده وآن را به دیگران ندهد .یكی یكی وبه نوبت دوش گرفته ووارد استخر شوند .
تذكر :مربی به فراگیران عنوان كند كه با شكم پر وبلافاصله پس از صرف غذا وارد استخر شوند .
1- آماده سازی (حیطه عاطفی )مدت به دقیقه (10 دقیقه )
تعویض لباس :
هركس باید مایوی مناسب داشته باشد واگر كسی نداشت اجازه ورود راندارد
دوش گرفتن :
به ترتیب وارد شده وبا رعایت نوبت دیگران دوش بگیرند .
حضور وغیاب :
حضور به موقع در كلاس وعدم غیبت در هر جلسه هر كس كه با تاخیر وارد كلاس شوند باید كنار استخر بنشیند واجازه ورود به آب راندارند وارد شدن به استخر با نظم وترتیب ورعایت قوانین استخر وكلاس .
2-آموزش مهارت (حیطه روانی –حركتی (45 دقیقه )
1- ابتدا فراگیران را در محوطه استخر راه بردن وقوانین استخر را شرح می دهیم وقسمت كم عمق را نشان داده وبه فراگیران یاد آور می شویم كه به هیچ عنوان در كنار استخرندوند وشوخی نكنند
5 دقیقه
2-از فراگیران می خواهیم كه لبه استخر نشسته وپا رااز مچ به پایین داخل آب نموده با حركت پا روی آب ودایره های بزرگ وكوچك می سازیم .
3- از فراگیران می خواهیم خم شده وبا دست آب را با صورت خود پاشیده .یا با دس تآب را مثل باران بامحیط اطراف پخش كنند .
4- از فراگیران می خواهیم با استفاده از نردبان وارد آب شده ودر هنگام خروج ازآب از نردبان گرفته وآهسته بالا بیایند.
تمام فراگیران را داخل استخر كم عمق برده وبه آنها می گوییم كه بنشینند وبرخیزند به نحوی كه تمام بدن حتی سروصورت نیز داخل آب شوند خم شدن در آب وگذاشتن سر وصورت در آب وحركت دستها در حالات مختلف .
پاشیدن آب برروی سر وصورت همدیگر .
(تاكید به فراگیران كه در هنگام قرار گرفتن در آب حتما چشمهای خود را باز نگه دارند ) 10 دقیقه
از فرا گیران می خواهیم كه دوبه دو تقسیم شده ودر داخل آب روبه روی هم ایستاه وبا چشمان باز تعداد انگشتان فرد مقابل از زیرآب مشاهده نموده واعلام نمایید .5 دقیقه
واز فراگیران می خواهیم سررا داخل آب كرده وسرامیك های ته استخر را بشماریم 5 دقیقه
وبه فرا گیران می گوییم كه به صورتی لی زدن تا انتهای استخر بروند وبرگردند .10 دقیقه
به فراگیران می گویم كه داخل استخر راه بروند ودر ضمن راه رفتن راه رفتن به طرف بالا پرش كنند ناانتهای استخر برگردند 10 دقیقه
راه رفتن با گامهای كوتاه وبلند 5 دقیقه
راه رفتن به پهلو 5 دقیقه
4- اجرای مهارت در حالت واقعی 15 دقیقه
فراگیران را به گروه های 5 تایی تقسیم كرده وبه آنها می گوییم كه لی زدن تا انتهای استخر به صورت مسبقه بروندومقامهای اول هر گروه را مشخص می كنیم 15 دقیقه
(ایجاد انگیزه برای بهتر كار كردن )
5- اختتام 10 دقیقه
پایان پذیرفتن فعالیتها
بحث در باره آنچه كه یاد گرفته اند (حیطه شناختی )
شستشو وتعویض لباس(حیطه عاطفی )با نظم وبه نوبت از استخر خارج شده دوش بگیرند
ادمه آشنایی با آب 3/9/86 جلسه دوم مدت به دقیقه 10 دقیقه
1-آماده سازی (حیطه عاطفی )
تعویض لباس مانند جلسه اول
دوش گرفتن مانند جلسه اول
حضور وغیاب مانندجلسه اول
2- تمرینات عمومی وگرم كردن بدن 10 دقیقه
– به فراگیران می گوئیم كه به صف شده دستان یكدیگر را گرفته وبا گامهای بلند وكوتاه تا انتهای استخر بروند .
– وبا لی لی كردن برگردند 5 دقیقه
– از فرا گیران می خواهیم كه ستونی پشت سر هم ایستاده وبه پهلو راه پروند 5 دقیقه
3- آموزش مهارت (حیطه روانی –حركتی )50 دقیقه
-به فراگیران می گو ئیم كه دستهایشان را از میله ی لبه استخر گرفته وسپس بیرون آب نفس گرفته سر را وآنرا در داخل بیرون بدهند .
-فلوتینك لاكپشتی :در قسمت كم عمق می ایستیم .پس از نفس عمیق بدن راجمع كرده ورانوها را در سطح آب بغل می كنیم وچانه به سینه می چسبد در این حالت نیزسگینی بدن خودرا برروی آب رها می كنیم 25 دقیقه
– از فرا گیران می خواهیم كه پاهایشان رابه میله لبه استخر متصل كرده وبه پشت در آب شناور شوند .10 دقیقه
– به فرا گیران می گوییم كه همانطور كه پشت به آب شناور شده اند باپا به دیواره استخر وفشار وارد كرده (پارا از میله جدا كرده ) دستها كنار بدن قرار می گیرد وسینه را بالا نگه داشته وروی آب شناور می شویم (حد اقل تالانگ 3 باید روی آب بمانیم)10 دقیقه
4- اجرای مهارت در حالت واقعی 10 دقیقه
-ازفراگیران می خواهیم به گروه های 5 تایی تقسیم شده به صورت دایره باستید وفلوتینگ لاك پشت رفته وبه همان صورت دایره ایتستاده دستهای همدیگر را گرفته وبیرون نفس را حبس كرده سررا داخل آب برده و نفس رابیرون می دهیم ( بصورت رقابتی) ومربی زمان می گیرد تا فرا گیر انگیزه بیشتری برای نفس گیری بهتر پیدا كند
5- اختتام 10 دقیقه
پایان پذیرفتن فعالیت ها
بحث درباره آنچه كه یاد گرفته اند (حیطه شناختی )فرا گیر باید بتواند فلوتینگ لاك پشت وبه پشت شناور شدن برای بچه ها توضیح دهد .
شسشووتعویض لباس (حیطه عاطفی ) بچه ها با نظم از استخر خارج شده وبا رعایت نوبت دیگران دوش گرفته ولباس می پوشند.