شما اینجا هستید: خانه » علوم پایه » طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش مکانی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش مکانی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش مکانی

در درس مذکور به موضوعات مختلفی از جمله: ارزش مکانی در اعداد چهار رقمی، قرار دادن اعداد چهار رقمی در جدول ارزش مکانی، یادآوری سانتی متر و میلی متر، تبدیل تومان به ریال و جمع و تفریق اعداد چهار رقمی پرداخته شده است. در این قسمت طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.   اهداف و انتظارات این درس: – ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد ﭼﻬﺎررﻗﻤﻲ در ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ، رﺳﻢ ﺷﻜﻞ اﻋﺪاد ﭼﻬﺎر رﻗﻤﻲ – ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﭼﻬﺎررﻗﻤﻲ، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺪد و ﺣﺮوف اﻋﺪاد ﭼﻬﺎررﻗﻤﻲ – ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻜﻪ (ارزش ﻣﺎﻟﻲ) ﺑﻪ ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ – ﻳﺎدآوري واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل، ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﺰار – درك درﺳﺖ از ﺑﺰرﮔﻲ ﻋﺪد،  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ رﻳﺎل  هدیه این محصول : طرح درس برای تدریس درس خاصیت های ضرب – طرح درس ریاضی سوم مبحث محیــط …

 

علوم پایه