شما اینجا هستید: خانه » فیزیک » مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك

مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك

*مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك*

در این بخش ما تعداد بیشتری از نتایج قانون دومترمودینامیك را بوسیله محاسبات تغییرات آنتروپی همراه با یك جریان گوناگون آزمایش می كنیم . برای سادگی كار ، ما توجه خود را به یك تركیب سیستم بسته جلب می كنیم . حالتی كه بوسیلة دو متغیر از سه متغیر V و T و P مشخص می شود .

انتخاب متغیرهای مستقل :

تركیب دو قانون اول و دوم نیازمند این است كه تغییرات دیفرانسیلی در انرژی داخلی به صورت زیر باشد .

(1)

معادلة (1) برای هر دو واكنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر درست است زیرا مربوط به توابع حالت S و U و V می باشد . محاسبة ds برای یك جریان برگشت ناپذیر نیازمند این است كه ما یك راه برگشت پذیر میان حالتهای ابتدایی و انتهایی پیدا كنیم ، اما ds یك دیفرانسیل واقعی است و رابطه ای كه در معادلة (1) عنوان شده ، جریانی است كه محیط اطراف خود تبعیت نمی‌كند. معادلة (1) اینگونه عنوان می كند كه تغییر انرژی در یك جریان به طور مشخصی آشكار است هنگامی كه تغییر از ، تغییر دادن حجم هنگامی كه آنتروپی ثابت است و برعكس متأثر باشد .

سپس برای S ثابت ، شیب U برخلاف V فقط فشار است و برای V ثابت ، شیب U بر خلاف S فقط دما است . سادگی این تفسیر از سرعتهای تغییر U با توجه به تغییرات S و V و با توجه به متغیرهای P ، V ، T ، S و V را به عنوان متغیرهای مستقل طبیعی تابع U معرفی و طبقه بندی می كنیم .

برای هر تابع حالت ترمودینامیكی ، ما متغیرهای طبیعی را مشخص می كنیم . این تفسیر حاللتی را بوجود می آورد برای معرفی كردن یك دگرگونی متغیرها ، مثل جایی كه یك تابع y(x) از متغیر مستقل X بازنویسی شده به عنوان یك تابعی كه در آن مشتق y(x) نسبت به x یك متغیر مستقل است . چرا یك فرد باید متغیرهای طبیعی یك تابع حالت ترمودینامیكی را پیدا كند ؟

دانلود مقاله درباره بعضی از کاربردهای قانون دوم ترمودینامیک

مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك

مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك*

در این بخش ما تعداد بیشتری از نتایج قانون دومترمودینامیك را بوسیله محاسبات تغییرات آنتروپی همراه با یك جریان گوناگون آزمایش می كنیم . برای سادگی كار ، ما توجه خود را به یك تركیب سیستم بسته جلب می كنیم . حالتی كه بوسیلة دو متغیر از سه متغیر V و T و P مشخص می شود .

انتخاب متغیرهای مستقل :

تركیب دو قانون اول و دوم نیازمند این است كه تغییرات دیفرانسیلی در انرژی داخلی به صورت زیر باشد .

(1)

معادلة (1) برای هر دو واكنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر درست است زیرا مربوط به توابع حالت S و U و V می باشد . محاسبة ds برای یك جریان برگشت ناپذیر نیازمند این است كه ما یك راه برگشت پذیر میان حالتهای ابتدایی و انتهایی پیدا كنیم ، اما ds یك دیفرانسیل واقعی است و رابطه ای كه در معادلة (1) عنوان شده ، جریانی است كه محیط اطراف خود تبعیت نمی‌كند. معادلة (1) اینگونه عنوان می كند كه تغییر انرژی در یك جریان به طور مشخصی آشكار است هنگامی كه تغییر از ، تغییر دادن حجم هنگامی كه آنتروپی ثابت است و برعكس متأثر باشد .

سپس برای S ثابت ، شیب U برخلاف V فقط فشار است و برای V ثابت ، شیب U بر خلاف S فقط دما است . سادگی این تفسیر از سرعتهای تغییر U با توجه به تغییرات S و V و با توجه به متغیرهای P ، V ، T ، S و V را به عنوان متغیرهای مستقل طبیعی تابع U معرفی و طبقه بندی می كنیم .

برای هر تابع حالت ترمودینامیكی ، ما متغیرهای طبیعی را مشخص می كنیم . این تفسیر حاللتی را بوجود می آورد برای معرفی كردن یك دگرگونی متغیرها ، مثل جایی كه یك تابع y(x) از متغیر مستقل X بازنویسی شده به عنوان یك تابعی كه در آن مشتق y(x) نسبت به x یك متغیر مستقل است . چرا یك فرد باید متغیرهای طبیعی یك تابع حالت ترمودینامیكی را پیدا كند ؟