شما اینجا هستید: خانه » حسابداری » مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا

مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا

*مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا*

ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا :

شرح مبلغ جزء بدهکار بستانکار

سطح 2 سطح 1

پرداختی بابت حقوق و مزایای اسفند ماه

کارکنان شهرداری به موجب لیستهای

تنظیمی پیوست به شرح ذیل می باشد :

وظیفه خدمات اداری وسایر : 434350

هزینه ماده 1 5456

ردیف 10101 578

ردیف 10102 218

ردیف 10103 326

ردیف 10104 473

هزینه ماده 2 93651

ردیف 10201 906

ردیف 10202 461

ردیف 10203 762

ردیف 10204 623

ردیف 10209 821

ردیف 10210 104

هزینه ماده 17 48904

ردیف 10175 48904

هزینه ماده 9 3465

ردیف 40191 3465

وظیفه خدمات شهری : 732875

هزینه ماده 1 675232

ردیف 10102 3720

ردیف 10103 1943

ردیف 10104 6385

هزینه ماده 2 387540

ردیف 10202 6735

ردیف 10203 6754

ردیف 10204 7902

ردیف 10209 7213

ردیف 10210 4890

هزینه های عمرانی : 674758

حساب پرسنلی 674758

برنامه عبور و مرور شهری : 95421

پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 95421

سایر هزینه ها 4627

هزینه های عمومی عمرانی 62884

حساب پرسنلی عمرانی 62884

بدهکاران 94320

بیمه عمر و حوادث 63832

بدهکاری آقای … 2109

بدهکاری آقای … 5432

بدهکاری آقای … 4737

بدهکاری آقای … 8284

مساعده 35000

آقای … 7321

آقای … 4357

کسورات 54000

بیمه درمان 8364

مالیات 4300

تامین اجتماعی 2365

بازنشستگی 8324

پس انداز کارمندان 9084

پس انداز شهردار 342

بستانکاران 54342

صندوق بسیجیان 5632

بانک جاری 210214 216688

چک شماره 5840 216688

1) تعریف مال:

چیزی كه قابل تملك ،مبادله و ارزش باشداصطلاحآمال گفته میشود.به موجب آیین نامه اموال دولتی((كلیه

اموال منقولی كه در تصرف مالكانه وزارتخانه یا موئسسه ))دولتی بوده یا به نحوی به تصرف مالكانه آنها

در آید،به عنوان اموال دولتی محسوب میشود.

2)اموال غیر منقول:

اموالی كه غیر قابل حمل وانتقال باشد،به نحوی كه حمل وجابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال

غیر منقول نامیده میشود.مانند ساختمان،پل،كارخانه و…

3)اموال منقول:

اموالی كه نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینكه لطمه ای به آن وارد آید امكان پذیر باشد،در ردیف

اموال منقول قرارمی گیرد.

به موجب همین آیین نامه اموال منقول به دو نوع تقسیم میشود:

الف)اموال مصرفی : شامل اموالی است كه بر اثراستفاده جزیی یا كلی از بین می رودمانند مواد مصرفی

،خوردنی و…

ب)اموال غیر مصرفی :

شامل اموالی است كه بدون تغییر محسوس واز دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مكرر مورد

استفاده قرار داد.

اموالی كه به علت كمی قیمت ارزش نگاهداری حساب اموالی نداشته باشد ،مانندمصالح ولوازم یدكی

اتومبیل در ردیف اموال مصرفی محسوب میشود.

اموال در حكم مصرفی اغلب با اموال دیگر غیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند مانند لوازم یدكی.

4) ذیحساب ووظایف آن:

ذیحساب مآموری است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت وتامین

هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی در وزارتخانه ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی و

دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میشود.

مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا

مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا

مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

*مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا*

ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا :

شرح مبلغ جزء بدهکار بستانکار

سطح 2 سطح 1

پرداختی بابت حقوق و مزایای اسفند ماه

کارکنان شهرداری به موجب لیستهای

تنظیمی پیوست به شرح ذیل می باشد :

وظیفه خدمات اداری وسایر : 434350

هزینه ماده 1 5456

ردیف 10101 578

ردیف 10102 218

ردیف 10103 326

ردیف 10104 473

هزینه ماده 2 93651

ردیف 10201 906

ردیف 10202 461

ردیف 10203 762

ردیف 10204 623

ردیف 10209 821

ردیف 10210 104

هزینه ماده 17 48904

ردیف 10175 48904

هزینه ماده 9 3465

ردیف 40191 3465

وظیفه خدمات شهری : 732875

هزینه ماده 1 675232

ردیف 10102 3720

ردیف 10103 1943

ردیف 10104 6385

هزینه ماده 2 387540

ردیف 10202 6735

ردیف 10203 6754

ردیف 10204 7902

ردیف 10209 7213

ردیف 10210 4890

هزینه های عمرانی : 674758

حساب پرسنلی 674758

برنامه عبور و مرور شهری : 95421

پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 95421

سایر هزینه ها 4627

هزینه های عمومی عمرانی 62884

حساب پرسنلی عمرانی 62884

بدهکاران 94320

بیمه عمر و حوادث 63832

بدهکاری آقای … 2109

بدهکاری آقای … 5432

بدهکاری آقای … 4737

بدهکاری آقای … 8284

مساعده 35000

آقای … 7321

آقای … 4357

کسورات 54000

بیمه درمان 8364

مالیات 4300

تامین اجتماعی 2365

بازنشستگی 8324

پس انداز کارمندان 9084

پس انداز شهردار 342

بستانکاران 54342

صندوق بسیجیان 5632

بانک جاری 210214 216688

چک شماره 5840 216688

1) تعریف مال:

چیزی كه قابل تملك ،مبادله و ارزش باشداصطلاحآمال گفته میشود.به موجب آیین نامه اموال دولتی((كلیه

اموال منقولی كه در تصرف مالكانه وزارتخانه یا موئسسه ))دولتی بوده یا به نحوی به تصرف مالكانه آنها

در آید،به عنوان اموال دولتی محسوب میشود.

2)اموال غیر منقول:

اموالی كه غیر قابل حمل وانتقال باشد،به نحوی كه حمل وجابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال

غیر منقول نامیده میشود.مانند ساختمان،پل،كارخانه و…

3)اموال منقول:

اموالی كه نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینكه لطمه ای به آن وارد آید امكان پذیر باشد،در ردیف

اموال منقول قرارمی گیرد.

به موجب همین آیین نامه اموال منقول به دو نوع تقسیم میشود:

الف)اموال مصرفی : شامل اموالی است كه بر اثراستفاده جزیی یا كلی از بین می رودمانند مواد مصرفی

،خوردنی و…

ب)اموال غیر مصرفی :

شامل اموالی است كه بدون تغییر محسوس واز دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مكرر مورد

استفاده قرار داد.

اموالی كه به علت كمی قیمت ارزش نگاهداری حساب اموالی نداشته باشد ،مانندمصالح ولوازم یدكی

اتومبیل در ردیف اموال مصرفی محسوب میشود.

اموال در حكم مصرفی اغلب با اموال دیگر غیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند مانند لوازم یدكی.

4) ذیحساب ووظایف آن:

ذیحساب مآموری است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت وتامین

هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی در وزارتخانه ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی و

دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میشود.