شما اینجا هستید: خانه » کتاب ، جزوه » مقاله رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی

مقاله رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی

تعداد صفحات : 24 صفحه فرمت: ورد و قابل ویرایش  رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی چکیده: در این پژوهش، رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه نوع رابطه سبک دلبستگی ایمن – سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی را با عزت نفس اجتماعی بود. تعداد 84 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد قوچان (52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد پرسشنامه دلبستگی بزرگسال (AAQ)، مقیاس دلبستگی بزرگسال (RAAS)، پرسشنامه سرسختی اهواز و پرسشنامه عزت نفس اجتماعی را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روشهای آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و سرسختی با 99 درصد اطمینان با عزت نفس اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری دارد. همچنین سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا و سرسختی می توانند واریانس متغیر عزت نفس اجتماعی را بصورت معناداری تعیین کنند. (P<0 …

 

کتاب ، جزوه

رابطه سبک های دلبستگی و سرسختی