خانه / علوم انسانی / نکات اساسی درباره قرارداد بين الملل

نکات اساسی درباره قرارداد بين الملل

نکات اساسی درباره قرارداد بين الملل فرمتdoc 17صفحه چکيده محتواي فايل: نكات اساسي كه در تنظيم يك قرارداد بين المللي بايد مورد توجه قرار گيرد.   1- مشخصات طرفين قرارداد هر قراردادي هميشه دو طرف دارد و تعيين و مشخص كردن دقيق طرفين در عقود از مسلمات حقوقي است. در اين رابطه ذكر موارد زير در قراردادهاي بين المللي ضروري است: الف- نام و نشاني و مشخصات قانوني طرف ايراني قرارداد. ب- نام كامل و مشخصات دقيق نماينده طرف ايراني قرارداد. شماره و تاريخ و نام صادر كننده اعتبارنامه نماينده مجاز براي امضاي قرارداد. ج- نام و مشخصات كامل طرف خارجي قرارداد بر اساس مدارك قانوني. طرف خارجي قرارداد بايستي مدارك قانوني بودن سمت خود را كه به تاييد مراجع ذيصلاح در كشور متبوع وي رسيده و توسط كنسولگري يا سفارت ايران در محل نيز گواهي شده باشد ارائه نمايد. د- نام و مشخصات نماينده صاحب امضاء و تام الاختيار موسسه طرف خارجي قرارداد و نام صادر كننده و شماره و تاريخ اعتبارنامه رسمي نماينده جهت امضاي قرارداد. ه- ساير مشخصات لازم طرفين قرارداد بر حسب موضوع قرارداد در صورت نياز. 2- نوع قرارداد ذكر موضو …

 

علوم انسانی

نکات اساسی درباره قرارداد بین الملل,قرارداد بین الملل,تحقیق درباره قرارداد بین الملل,

درباره ی admin