خانه / علوم انسانی / نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی فرمتdoc 20صفحه چکيده محتواي فايل: نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی   مشخصات طرفین قرارداد هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است : الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد . ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد . شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضاء قرارداد . ج) نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد براساس مدارک قانونی . طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید . د) نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضاء قرارداد . هـ ) سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نیاز . موضوع قرارداد ذکر موضوع قرارداد ب …

 

علوم انسانی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی ,نکات قرارداد پیمانکاری بین المللی ,قرارداد پیمانکاری بین المللی ,

درباره ی admin