خانه / علوم انسانی / هدیه آسمانی پایه ششم

هدیه آسمانی پایه ششم

هدیه آسمانی پایه ششم

چکیده : امروزه بررسی و تحلیل کتاب های آموزشی در هرکشوری ارزشمنداست.برهمین اساس تحلیل گران پژوهش حاضردرراستای دستیابی به اهداف موردنظرخودسعی بر آن داشته اند.بررسی و تحلیلکتاب درسی به عنوان یکی از عناصر مهم در فرایند نظام متمرکزآموزش وپرورشایران از اهمیت وارزش خاصی برخورداراست باتوجه به این امرپژوهش حاضرتحلیل تصاویر،متن و..کتاب هدیه های آسمانرا مد نظرقرار داده است. 12 صفحه ورد …

 

علوم انسانی

هدیه آسمانی, پایه ششم

درباره ی admin