خانه / علوم پزشکی / پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران – 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران – 36 اسلاید

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران پول شما و زندگی شما http://shidoon.sellfile.ir/ پپتیدها:ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود. دی پپتیدها:ازاتصال دو آمینواسید پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران تری پپتیدها:ازاتصال سه آمینواسید پلی پپتیدها:ازاتصال بیش از 100آمینواسید اصطلاح پروتئین برای تعریف پلی پپتیدی بابیش از100آمینواسید که دارای یک عمل بخصوص باشدبکار می رود. ترتیب آمینواسیدهادریک پپتیدویایک پروتئین توسط ترتیب بازهادر دزوکسی ریبو نوکلئیک اسیدDNAدرژن تعیین می شود. یک سلول می تواندازهزارها ملکول پروتئین مختلف تشکیل شود. بدن بیش از 50000نوع پروتئین مختلف دارد. پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران اسیدهای آمینه غیر قطبی که باآب پیوند هیدروژنی برقرار نمی کنند .مانند :لوسین اسیدهای آمینه قطبی که باآب پیوند هیدروژنی برقرار می کنند.مانند:گلیسین پاورپوینت ارزشمن …

 

علوم پزشکی

پاورپوینت ارزشمند پروتئین واسیدهای آمینه در ورزشکاران

درباره ی admin