شما اینجا هستید: خانه » برق » پروژه استاتیک

پروژه استاتیک

پروژه استاتیک

سوالات:
مطلوبست رسم دیاگرام لنگرخمشی و نیروی برشی سیستم های نشان داده شده :
یك كامیون به وزن روی یك كلك قرار دارد . فرض كنید هر یك از چرخهای جلو وزن كامیون و هر یك از چرخهای عقب وزن كامیون را حمل می كنند . این كلك دارای دو تیر طولی می باشد كه به فاصله متر از یكدیگر قرار دارند و هر یك نصف وزن كامیون را تحمل می كنند این دو تیر طولی خود در روی دو دسته چوب به هم بسته شده كه شناوری كلك را تامین می كنند تكیه دارند . اگر فرض كنیم كه نیروهای عكس العمل تكیه گاهی به صورت گسترده یكنواخت در روی سطح تماس وارد شوند .
مطلوبست رسم دیاگرام لنگر خمشی و نیروی برشی برای هر یك از تیرها .
تنش های موجود بر روی یك المانی از سطح مطابق شكل زیر می باشد مطلوبست :
الف-تنش های اصلی و صفحات اصلی و نمایش تنش ها بر روی المان سطح
ب-تنش برشی حداكثروضخامت مربوطه و تنش های قائم همراه با آن و نمایش تنش ها بر روی سطح المان
ج-تنش های قائم و برشی بر روی صفحه ای كه با افق زاویه می سازد .
د-نتایج بدست آورده از طریق محاسبه بر روی مومبر تشریح گردد .
حالتهای الف ، ب ، ج ، د سوال 3 را برای المانهای سطح شكلهای زیر محاسبه كنید .
برای حالت تنش سطح در شكل مقابل مطلوبست تعیین ماكزیمم تنش برشی وقتی كه :
در نقطه از جسم كرنشهای ، ، اثر می كند مطلوبست :
الف)كرنشهای محوری اصلی و صفحات اصلی .
ب)كرنشها را روی صفحه كه با محور x ها زاویه می سازد .
ج)نتایج را با استفاده از دایره مومبر تشریح نمائید .
كرنش های اصلی در یك نقطه در یك جسم به صورت و می باشد مطلوبست :
الف)حداكثر كرنش برشی و صفحه آن .
ب)كرانش را در صفحه ای كه زاویه با محور كرنش اصلی می سازد بدست آورید و نتایج را روی دایره دایره مومبر نمایش دهید .
در یك ماده تحت كرنش صفحه ای خطی در جهت X برابر و در جهت y برابر اندازه گیری شده است . همچنین گوشه پائین سمت چپ به اندازه رادیان بزرگ شده است مطلوبست :
الف)تعیین صفحات اصلی و كرنش های اصلی مربوطه
ب)تعیین كرنش های برشی ماكزیمم و كرنش های خطی همراه آن و صفحات مربوط به آن
ج)تانسور كرنش در دستگاه مختصات جدید به طوریكه به اندازه در جهت عقربه های ساعت نسبت به دستگاه zy چرخیده باشد .
اجسام زیر در سطوح ABCD به یك سقف صلب متصل می باشند مطلوبست تغییر مكان مركز سطح تحت اثر وزن خویش
در شكل مقابل مطلوبست تعیین فاصله x بطوریكه سطح B بر E منطبق شود .
-در شكل مقابل مطلوبست : ، مجاز
الف)تعیین حداكثر مقدار نیروی F .
ب)به ازای این نیرو تغییر مكان نقطه B چقدر خواهد بود ؟
در شكل مقابل مطلوبست :
الف)تعیین عكس العمل ها در نقاط B و A
ب)ترسیم دیاگرام تغییرات نیروی محوری
ج)تعیین عكس العملها در A و B هرگاه : EAC=2EBC
د)تعیین عكس العملهای A و B در صورتیكه جسم فقط تحت تاثیر درجه حرارتی قرار گیرد .
-تیر صلب ABC مطابق شكل مفروض است . چنانچه تنش مجاز در كابلها به ترتیب برابر ، و می باشد .
الف)حداكثر بار P را كه می توان به سیستم اعمال نمود چقدر است ؟
ب)حداكثر تغییر مكان در تیر در كجا و چه مقدار می باشد ؟

– هرسه خرپای زیراز یك نوع مصالح E ساخته شده اند مطلوبست:
الف)تعیین تنش در میله ها
ب)تعیین تغییر مكان افقی و قائم نقطه A
ستون كوتاه بتن آرمه زیر مفروض است :
الف)مطلوبست حداكثر بار محوری كه ستون می تواند تحمل كند .
ب)اگر بخواهیم دو برابر این بار محاسبه شده را به ستون وارد كنیم ، سطح مقطع میلگردهای لازم را محاسبه كنید .
یك پروفیل سپری T به صورت كنسول مفروض است مطلوبست حداكثر طولی كه پروفیل می تواند داشته باشد چنانچه تنش مجاز خمشی فولاد در كشش و فشار بر باشد.

مطلوبست رسم دیاگرام لنگرخمشی و نیروی برشی سیستم های نشان داده شده

پروژه استاتیک

پروژه استاتیک

دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 169 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پروژه استاتیک

سوالات:
مطلوبست رسم دیاگرام لنگرخمشی و نیروی برشی سیستم های نشان داده شده :
یك كامیون به وزن روی یك كلك قرار دارد . فرض كنید هر یك از چرخهای جلو وزن كامیون و هر یك از چرخهای عقب وزن كامیون را حمل می كنند . این كلك دارای دو تیر طولی می باشد كه به فاصله متر از یكدیگر قرار دارند و هر یك نصف وزن كامیون را تحمل می كنند این دو تیر طولی خود در روی دو دسته چوب به هم بسته شده كه شناوری كلك را تامین می كنند تكیه دارند . اگر فرض كنیم كه نیروهای عكس العمل تكیه گاهی به صورت گسترده یكنواخت در روی سطح تماس وارد شوند .
مطلوبست رسم دیاگرام لنگر خمشی و نیروی برشی برای هر یك از تیرها .
تنش های موجود بر روی یك المانی از سطح مطابق شكل زیر می باشد مطلوبست :
الف-تنش های اصلی و صفحات اصلی و نمایش تنش ها بر روی المان سطح
ب-تنش برشی حداكثروضخامت مربوطه و تنش های قائم همراه با آن و نمایش تنش ها بر روی سطح المان
ج-تنش های قائم و برشی بر روی صفحه ای كه با افق زاویه می سازد .
د-نتایج بدست آورده از طریق محاسبه بر روی مومبر تشریح گردد .
حالتهای الف ، ب ، ج ، د سوال 3 را برای المانهای سطح شكلهای زیر محاسبه كنید .
برای حالت تنش سطح در شكل مقابل مطلوبست تعیین ماكزیمم تنش برشی وقتی كه :
در نقطه از جسم كرنشهای ، ، اثر می كند مطلوبست :
الف)كرنشهای محوری اصلی و صفحات اصلی .
ب)كرنشها را روی صفحه كه با محور x ها زاویه می سازد .
ج)نتایج را با استفاده از دایره مومبر تشریح نمائید .
كرنش های اصلی در یك نقطه در یك جسم به صورت و می باشد مطلوبست :
الف)حداكثر كرنش برشی و صفحه آن .
ب)كرانش را در صفحه ای كه زاویه با محور كرنش اصلی می سازد بدست آورید و نتایج را روی دایره دایره مومبر نمایش دهید .
در یك ماده تحت كرنش صفحه ای خطی در جهت X برابر و در جهت y برابر اندازه گیری شده است . همچنین گوشه پائین سمت چپ به اندازه رادیان بزرگ شده است مطلوبست :
الف)تعیین صفحات اصلی و كرنش های اصلی مربوطه
ب)تعیین كرنش های برشی ماكزیمم و كرنش های خطی همراه آن و صفحات مربوط به آن
ج)تانسور كرنش در دستگاه مختصات جدید به طوریكه به اندازه در جهت عقربه های ساعت نسبت به دستگاه zy چرخیده باشد .
اجسام زیر در سطوح ABCD به یك سقف صلب متصل می باشند مطلوبست تغییر مكان مركز سطح تحت اثر وزن خویش
در شكل مقابل مطلوبست تعیین فاصله x بطوریكه سطح B بر E منطبق شود .
-در شكل مقابل مطلوبست : ، مجاز
الف)تعیین حداكثر مقدار نیروی F .
ب)به ازای این نیرو تغییر مكان نقطه B چقدر خواهد بود ؟
در شكل مقابل مطلوبست :
الف)تعیین عكس العمل ها در نقاط B و A
ب)ترسیم دیاگرام تغییرات نیروی محوری
ج)تعیین عكس العملها در A و B هرگاه : EAC=2EBC
د)تعیین عكس العملهای A و B در صورتیكه جسم فقط تحت تاثیر درجه حرارتی قرار گیرد .
-تیر صلب ABC مطابق شكل مفروض است . چنانچه تنش مجاز در كابلها به ترتیب برابر ، و می باشد .
الف)حداكثر بار P را كه می توان به سیستم اعمال نمود چقدر است ؟
ب)حداكثر تغییر مكان در تیر در كجا و چه مقدار می باشد ؟

– هرسه خرپای زیراز یك نوع مصالح E ساخته شده اند مطلوبست:
الف)تعیین تنش در میله ها
ب)تعیین تغییر مكان افقی و قائم نقطه A
ستون كوتاه بتن آرمه زیر مفروض است :
الف)مطلوبست حداكثر بار محوری كه ستون می تواند تحمل كند .
ب)اگر بخواهیم دو برابر این بار محاسبه شده را به ستون وارد كنیم ، سطح مقطع میلگردهای لازم را محاسبه كنید .
یك پروفیل سپری T به صورت كنسول مفروض است مطلوبست حداكثر طولی كه پروفیل می تواند داشته باشد چنانچه تنش مجاز خمشی فولاد در كشش و فشار بر باشد.