شما اینجا هستید: خانه » فنی و مهندسی » کتاب مدیریت تولید زعفران

کتاب مدیریت تولید زعفران

کتاب مدیریت تولید زعفران

کتاب مدیریت تولید زعفران 138 صفحه با عکس های رنگی فهرست دیباچه پیش گفتار مقدمه تاریخچه زعفران اهداف توسعه زعفران فصل اول: گیاهشناسی زعفران مشخصات گیاهشناسی زعفران تفاوت پیاز و پداژه پیشوک، زعفران جوقاسم یا زعفران کوهی گل حسرت یا سورنجان تفاوت زعفران زراعی، زعفران جوقاسم و گل حسرت فصل دوم: ترکیبات و کاربردهای زعفران مصارف خوراکی مصارف پزشکی سمیت زعفران مصارف صنعتی فصل سوم: اکولوژی زعفران مشخصات اقلیمی و اکولوژی زعفران مراحل زندگی زعفران دوره بیداری زعفران دوره خواب(نهفتگی) زعفران تناوب زراعی زعفران جدول تناوب زراعی آیش بیمه مزرعه زعفران دگرآسیبی(آللوپاتی) کشت مخلوط زعفران فصل چهارم: کاشت زعفران زمان کاشت روش کاشت الف) کپه کاری ب) ردیفی یا روش ردیفبیحی انتخاب پیاز زعفران نوع و مقدار پیاز تراکم بوته محاسبه تراکم بوته در هکتار میزان پیاز زعفران در روش کپه کاری میزان پیاز زعفران در روش ردیفی(تسبیحی) چگونگی کشت دیم زعفران هزینه های یک هکتار مزرعه زعفران در سال1396 فصل پنجم: داشت زعفران آبیاری نیاز آبی زعفران(تقویم آبیاری) تغذیه سله شکنی مدیریت …

 

فنی و مهندسی

کاشت, داشت و برداشت زعفران