خانه / بایگانی برچسب: طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

بایگانی برچسب: طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی چهاردهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی چهاردهم جلسه ی چهاردهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 42 دقیقه حجم فیلم : 182MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی پانزدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی پانزدهم جلسه ی پانزدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 35 دقیقه حجم فیلم : 98MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی شانزدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی شانزدهم جلسه ی شانزدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 44 دقیقه حجم فیلم : 329MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هفدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هفدهم جلسه ی هفدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 19 دقیقه حجم فیلم : 72/5MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هجدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هجدهم جلسه ی هجدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 42 دقیقه حجم فیلم : 261MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دهم جلسه ی دهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 55 دقیقه حجم فیلم : 145MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی یازدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی یازدهم جلسه ی یازدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 29 دقیقه حجم فیلم : 75MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دوازدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دوازدهم جلسه ی دوازدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 43 دقیقه حجم فیلم : 110MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی سیزدهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی سیزدهم جلسه ی سیزدهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 41 دقیقه حجم فیلم : 156MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی ششم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی ششم جلسه ی ششم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 25 دقیقه حجم فیلم : 88MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هفتم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هفتم جلسه ی هفتم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 44 دقیقه حجم فیلم : 175MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هشتم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی هشتم جلسه ی هشتم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 44 دقیقه حجم فیلم : 211MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی نهم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی نهم جلسه ی نهم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 45 دقیقه حجم فیلم : 96MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی پنجم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی پنجم جلسه ی پنجم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 56 دقیقه حجم فیلم : 321MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دوم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی دوم جلسه ی دوم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 59 دقیقه حجم فیلم : 192MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی سوم

فیلم آموزش طراحی pcb با آلتیوم – جلسه ی سوم جلسه ی سوم مجموعه ی آموزشی طراحی برد مدار چاپی PCB  مدت زمان فیلم آموزشی : 84 دقیقه حجم فیلم : 294MB … دریافت فایل   فنی و مهندسی طراحی pcb با آلتیوم,pcb, آلتیوم, طراحی برد

ادامه نوشته »